Forordning om statistikk over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse

KOM (2018) 307 Forslag til europaparlament- og rådsforordning som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 862/2007 om statistikk over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on migration and international protection

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.05.2019

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet i henhold til samarbeidsprosedyren.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 862/2007 om fellesskapets statistikk over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk.

Bakgrunnen for forslaget er behovet for å oppdatere rammeverket for migrasjonsstatistikk for å imøtekomme nye brukerbehov for mer detaljert og dekkende statistikk.  Dette gjøres gjennom revisjon av dagens gjeldende forordning for innsamling og utarbeiding av europeisk statistikk over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse. Konkret foreslås det endring av fem artikler i dagens forordning (EF) nr. 862/2007.

Endringene er av teknisk karakter og innbærer blant annet justeringer i enkelte statistikkers aggregeringsnivå med hensyn til kjønn, alder, statsborgerskap mv. For personer som har fått innvilget asyl kreves i tillegg bosettingsland og type asyl som er innvilget.

I henhold til forslaget skal statistikk over oppholdstillatelser og opphold for personer fra tredjeland inkludere aggregeringsnivå for alder og kjønn. Statistikk om «returns» skal, for antall personer som har forlatt et medlemsland, inkludere aggregeringsnivå for alder, kjønn og statsborgerskap.

Det foreslår at første referanseperiode settes til 2020.

I tillegg til de tekniske materielle justeringene, følger det av forslaget at kommisjonen gis rett til å vedta implementerende forordninger for ytterligere å kunne spesifisere aggregeringer i de ulike statistikkene som er omfattet av forordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene som foreslås innebærer mindre tekniske justeringer i statistikkgrunnlaget. De begrensende tilpasningene dekkes innenfor UDI og Statistisk sentralbyrås ordinære budsjetter.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå og UDI som finner det relevant og aksepabelt.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)307
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker