Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/901 av 29. mai 2019 om godkjenning av riboflavin framstilt av Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin framstilt av Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) og riboflavin 5´-fosfat-natriumsalt framstilt av Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) (vitamin B2-kilder) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/901 of 29 May 2019 concerning the authorisation of riboflavin produced by Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin produced by Bacillus subtilis (DSM 17339 and/or DSM 23984) and riboflavin 5´-phosphate sodium salt produced by Bacillus subtilis (DSM 17339 and/or DSM 23984) (sources of vitamin B2) as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av vitamin B2 kildene riboflavin og riboflavin 5`-fosfat som fôrtilsetningsstoff (kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer; funksjonell gruppe: vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning). Vitamin B2 er godkjent som fôrtilsetningsstoff etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) og er nå foreslått regodkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) nr. 1831/2003). Det ene riboflavinet som er søkt godkjent er produsert ved hjelp av en genmodifisert samme av Ashbya gossypii (DSM 23096) og den andre søknaden gjelder riboflavin og riboflavin 5’-fosfat produsert ved hjelp av to stammer av genmodifisert Bacillus subtilis (DSM 17339 og DSM 23984). De er foreslått godkjent for alle dyr. Riboflavin og riboflavin 5’-fosfat produsert ved hjelp av to stammer av genmodifisert Bacillus subtilis (DSM 17339 og DSM 23984) er også foreslått godkjent for bruk i drikkevann. EFSA vurderer preparatene å være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø under de gitte betingelsene for bruk. De inneholder ikke rester fra mikroorganismene eller rekombinant DNA.  Det er foreslått en overgangsperiode hvor det er anledning å omsette produktene med nåværende merking.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalget med relevante departementer og Mattilsynet har vurdert rettsakten. De fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/901
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0901

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2019
Frist returnering standardskjema: 14.06.2019
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 208/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.04.2019
Høringsfrist: 11.06.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker