Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/900 av 29. mai 2019 om godkjenning av 8-mercapto-p-mentan-3-on og p-ment-1-ene-8-tio som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/900 of 29 May 2019 concerning the authorisation of 8-mercapto-p-menthan-3-one and p-menth-1-ene-8-thiol as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av mercapto-p-menthan-3-one og p-menth-1-ene-8-thiol som fôrtilsetningsstoff (kategori: sensoriske tilsetningsstoffer; funksjonell gruppe: aromastoffer), for alle dyr. Disse tilsetningsstoffene var tidligere godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) og er nå foreslått regodkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) nr. 1831/2003). Disse tilsetningsstoffene er godkjent til bruk i mat. EFSA vurderer tilsetningsstoffene å være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø under de gitte betingelsene for bruk. Tilsetningsstoffene skal merkes med anbefalt størsteinnhold. Siden de er godkjent i mat regner man med at de har samme effekt i fôr. Det er foreslått en overgangsperiode hvor det er anledning å omsette produktene med nåværende merking

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/900
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0900

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2019
Frist returnering standardskjema: 14.06.2019
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 208/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.04.2019
Høringsfrist: 11.06.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker