Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/849 av 24. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1492 med hensyn til grenseverdien for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/849 of 24 May 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1492 as regards the maximum content of cholecalciferol (vitamin D3) in feed for salmonids

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av endret største tillatte tilsatte mengde for vitamin D3 (cholecalciferol) i fullfôr til laksefisk (kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer; funksjonell gruppe: vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning). Tillatte tilsatte menge av vitamin D3 i fiskefôr økes fra 3000 IU/kg (0,075 mg/kg) til 60 000 IU/kg (1,5 mg/kg). EFSA vurderte i 2016 denne økningen å være trygt for dyrehelse og folkehelse. De kunne imidlertid ikke konkludere om en slik økning vill ha effekt på det marine miljø. I en ny vurdering fra 2019 konkluderer EFSA at en økning av tillatte tilsatte mengde vitamin D3 i fullfôr til laksefisk ikke vil ha negative effekter på miljø
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Råvarene brukt i fiskefôr har endret seg dramatisk. Tidligere var marine råvarer dominerende, men i dag utgjør vegetabilske råvarer ca. 70 % av fiskefôret. Da det var høyt innhold av marine råvarer, var det ikke nødvendig å tilsette vitamin D, men i dag er detet nødvendig. Utfordringen for fiskefôrprodusentene er at det er store variasjoner i innholdet av vitamin D i de vegetabilske råvarene. Samtidig var vinduet mellom fiskens behov og tillatte tilsatte mengde (størsteinnhold) svært smalt (0,06 mg/kg (laksefisk) vs. 0,075 mg/kg). Dette har hatt den konsekvens at sannsynligheten for å komme over tillatt størsteinnhold ikke var ubetydelig når man samtidig skulle sikre at laksens ernæringsbehov for vitamin D var dekket. Godkjenning av økt størsteinnhold av vitamin D3 (cholecalciferol) er gjøre det langt enklere for fôrprodusentene å overholde kravet til størsteinnhold, samtidig som fiskens ernæringsbehov dekkes.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/849
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0849

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2019
Frist returnering standardskjema: 14.06.2019
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 208/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.04.2019
Høringsfrist: 11.06.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker