Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmidler - rapporterende medlemsland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/724 av 10. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til utpeking av rapporterende og medrapporterende medlemsstater for de aktive stoffene glyfosat, lambda-cyhalotrin, imazamoks og pendimetalin og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 med hensyn til muligheten for at en gruppe av medlemsstater i fellesskap tar på seg rollen som rapporterende medlemsstat

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/724 of 10 May 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 686/2012 as regards the nomination of rapporteur Member States and co-rapporteur Member States for the active substances glyphosate, lambda-cyhalothrin, imazamox and pendimethalin and amending Implementing Regulation (EU) No 844/2012 as regards the possibility that a group of Member States assumes jointly the role of the rapporteur Member State

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.05.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 13. mai 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 686/2012 fordeler ansvaret og oppgavene mellom medlemsstater for vurderingen av aktive stoffer hvor det er søkt om en fornyet godkjenning av stoffene. Det vil si å utpeke såkalte rapporterende og medrapporterende medlemsland. For fire aktive stoffer, deriblant for glyfosat, fastsetter denne forordningen hvilket land som skal være ansvarlig for vurderingen av hver av disse stoffene, og ved det gjøres også endringer i forordning 686/2012. I visse tilfeller, der omfanget av vurderingen er særlig stort, kan det fastsettes at flere medlemsland samlet er ansvarlige for revurderingen av stoffet. Dette er nå gjort gjeldende for stoffet glyfosat. 

Forordning (EF) nr. 844/2012 fastsetter bestemmelser om behandlingen av søknader om fornyet godkjenning av aktive stoffer, herunder også om fordeling av oppgaver rmellom rapporterende og medrapporterende medlemsland og om innkreving av gebyrer og avgifter ved søknad om revurderingen av et stoff. Som følge av belsutningen om at en hel gruppe av medlemsland i fellesskap skal ta ansvar for vurderingen av stoffet glyfosat, er det nødvendig å gjøre visse endringer i bestemmelsene  i forordning 844/2012 om oppgavefordlingen melom en slik gruppe av medlemsland og om innkreving av gebyrer og avgifter i et slikt tilfelle.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/724
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32019R0724

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.04.2019
Frist returnering standardskjema: 15.08.2019
Dato returnert standardskjema: 08.10.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen