Formidling av geokodete data til folke- og boligtellingen 2021

Kommisjonens implementerende forordning (EU) 2018/1799 av 21 November 2018 om midlertidige statistiske krav til formidlig av utvalgte variabler vedrørende folke- og boligtellingen i 2021 geokodet 1x1 kvadratnett

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1799 of 21 November 2018 on the establishment of a temporary direct statistical action for the dissemination of selected topics of the 2021 population and housing census geocoded to a 1 km2 grid

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2019

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Forsvarsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonens implementerende forordning (EU) nr. 2018/1799 er direkte knyttet til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger med tilhørende gjennomføringsforordninger som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk. Her fastsettes felles regler for innberetningen av folke- og boligtellinger, referanseår, krav til metadata, tekniske spesifikasjoner og dataenes oppdeling.

Den nye implementerende forordningens virkeområde er begrenset til folke- og boligtellingen for referanseåret 2021, og innebærer et krav om harmoniserte opplysninger om befolkningsfordelingen der utvalgte variabler geokodes til et 1 x1 km.kvadratnett. Den geografiske inndelingen harmonerer med den inndeling som følger av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE) innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX Miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved SSB har vært med i arbeidet av utformingen av forordningen. Forordningene vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvensene er begrenset og vil bli dekket innenfor SSBs alminnelige budsjett. Det vil også være mulig for SSB å søke Kommisjonen ved Eurostat om tilskudd til dekning av merkostnader.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av SSB, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1799/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R1799

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.11.2018
Frist returnering standardskjema: 06.03.2019
Dato returnert standardskjema: 06.03.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker