EØS-notatbasen

Forordning om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem

Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 2019/280 av 3. desember 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 138/2004 når det gjelder referanse til det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/280 of 3 December 2018 amending Regulation (EC) No 138/2004 of the European Parliament and of the Council as regards references to the European system of national and regional accounts in the European Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.03.2019

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 2019/208 er direkte knyttet til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 138/2004 om landbruksregnskaper i Fellesskapet som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk. Forordning (EF) nr. 138/2004 fastsetter felles regler for økonomiske regnskaper for landbruket som er såkalte «satellittregnskaper» til nasjonalregnskapene regulert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Den europeiske union (ESA 2010) ESA 2010 er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk. For å sikre at landbruksregnskapene utarbeides i samsvar med de grunnleggende begrepene og reglene i nasjonalregnskapet, er det behov for å oppdatere bilag I og II til forordning (EF) nr. 138/2004 slik at disse henviser til ESA 2010.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det er NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) som ivaretar rapporteringsforpliktelsene for Norge. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvensene er begrenset, og vil dekkes innenfor NIBIOs ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/280
Basis rettsaktnr.: 138/2004
Celexnr.: 32019R0280

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.12.2018
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: