EØS-notatbasen

Forordning om EU-SILC - målevariabler for 2020 over gjeld, forbruk og formue i tillegg til arbeid

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/414 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om statistikk om inntekts- og levekår (EU-SILC) når det gjelder listen over målevariabler for 2020 over gjeld, forbruk og formue i tillegg til arbeid

Commission Regulation (EU) 2019/414 of 14 March 2019 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the 2020 list of target secondary variables on over-indebtedness, consumption and wealth as well as labour

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2019

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2003 danner det generelle rammeverket for fellesskapsstatistikker over inntekt og levekår (EU-SILC). Statistikken omfatter sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og paneldata for blant annet inntekt og omfang av fattigdom, boforhold og sosial ekskludering både på nasjonalt plan og på EU-plan. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI statistikk og gjennomført i norsk rett som forskrift til statistikkloven.

Det følger av rammeforordningen at det hvert år skal vedtas liste over de sekundære målområder og -variabler, som for inneværende år skal inngå i EU-SILC-tverrsnittskomponenten. Dette kommer i tillegg til de faste variablene som dekkes i undersøkelsen. For 2020 dekker de sekundære målvariablene områdene gjeld, forbruk og velferd, i tillegg til arbeid.  Kravene til statistikkens enheter, innsamlingsmetodikk, referanseperiode og datarapportering fremkommer i vedlegg til forordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er begrenset og vil bli dekket innenfor Staistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/414/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0414

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.10.2018
Frist returnering standardskjema: 01.02.2019
Dato returnert standardskjema: 21.03.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: