Innovativ teknologi - høyeffektiv 48-volts motorgenerator med 48-volts/12-volts likestrømsomformer til bruk i personbiler

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/314 av 21. februar 2019 om godkjenning av teknologien i SEG Automotive Germany GMbHs høyeffektive 48-volts motorgeneratorer med 48-volts/12-volts likestrømsomformer til bruk i personbiler med konvensjonelle forbrenningsmotorer og i visse personbiler med hybridmotorer som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra lette personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

Commission Implementing Decision (EU) 2019/314 of 21 February 2019 on the approval of the technology used in SEG Automotive Germany GmbH High efficient 48V motor generator (BRM) plus 48V/12V DC/DC converter for use in conventional combustion engine and certain hybrid powered passenger cars as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.03.2019

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt 21. februar 2019 og trådte i kraft i EU 14. mars 2019.

Ihht gjeldende prosedyrer vil beslutningen ikke bli sendt på offentlig høring. 

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen den 25.09.20, beslutning nr. 142/2020. Endringsforskrift ble vedtatt 29.09, og Form 1 sendt ESA 30.09.

Sammendrag av innhold

Bakgrunn

Ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 har EU-kommisjonen fastsatt prosedyrer for søknad, vurdering, godkjenning og sertifisering av innovative miljøteknologier i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 artikkel 12 om miljøinnovasjoner (eco-innovations). Det er i tillegg laget utfyllende retningslinjer for hvordan produsenter skal gå frem for å søke om en ny teknologi som innovativ (https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf). Godkjente miljøinnovasjoner er teknologi som ikke omfattes av den standardiserte testsyklusen for måling av CO2-utslipp fra et kjøretøy, og CO2-reduksjoner som følge av teknologien vil dermed ikke bli fanget opp i testen. For å motivere til miljøinnovasjon, kan en fabrikant bli kreditert inntil 7 g CO2/km per år for sin kjøretøyflåte hvis kjøretøyene er utstyrt med godkjent miljøinnovasjon.

Målsetningen med forordning 443/2009 er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren og forordningen setter spesifikke CO2-utslippsmål for bilfabrikantene. Reduksjon i CO2-utslipp som oppnås ved bruk av en godkjent miljøinnovasjon etter artikkel 12, kan bli kreditert fabrikanter ved beregning av fabrikantenes gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp etter nærmere fastsatter regler. Opplysninger vedrørende miljøinnovasjoner skal fremgå av typegodkjenningsdokumentasjonen og av kjøretøyets samsvarssertifikat (CoC).

For oversikt over ordningen som følger av forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter, se lenken "annen dokumentasjon".

Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/314

Ved beslutning (EU) 2019/314 godkjenner Kommisjonen en søknad fra produsenten SEG Automotive Germany GmbH om en høyeffektiv 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V likestrømsomformer til bruk i personbiler som en innovativ miljøteknologi. Det gjelder for bruk i alle personbiler med forbrenningsmotor og for visse typer hybridbiler. For å påvise CO2-besparelser som oppnås med den innovative teknologien, er det nødvendig å definere en basisteknologi som generatorens virkningsgrad skal sammenlignes med. Kommisjonen anser at en vekselstrømsgenerator med virkningsgrad på 67 % er å regne som basisteknologi når CO2-besparelser etter denne beslutningen skal fastsettes. Metodikken for å fastsette CO2-besparelser ved bruk av SEG Automitive Germany GmbH sin 48 V motorgenerator (BRM) er beskrevet i beslutningens vedlegg. 

De teknologier som blir godkjent som en innovativ miljøteknologi får tildelt en individuell kode som skal benyttes i typegodkjenningsdokumentasjonene, og koden '27' skal benyttes når det henvises til denne beslutningen. Beslutningen kan anvendes frem til 31. desember 2020. Fra 1. januar 2021 skal innovative teknologier vurderes i forhold til testprosedyren som er fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 (WLTP). 

Merknader

Gjeldende regelverk

Forordning (EF) nr. 443/2009 - som gir hjemmel for godkjenning av søknader om innovativ teknologi for varebiler - er implementert i forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler.
Norsk gjennomføring

Beslutningen vil bli implementert i nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Vegdirektoratet vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge. Ihht gjeldende prosedyrer vil beslutningen ikke forelagt noe Spesialutvalg til klarering. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/314
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019D0314

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.03.2019
Frist returnering standardskjema: 16.04.2019
Dato returnert standardskjema: 16.04.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 142/2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 29.09.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 30.09.2020

Lenker