Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmidler - flutianil, godkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/481 av 22. mars 2019 om godkjenning av det aktive stoffet flutianil i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/481 of 22 March 2019 approving the active substance flutianil, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.03.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.04.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 25. mars 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Flutianil godkjennes som et nytt aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel fram til 14. april 2029. Stoffet legges dermed til liste B i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011.

Ved vurderingen av flutianil ble det særlig vist til risiko for vannlevende organismer og risiko for metabolitter i grunnvann ved visse jordtyper og under særlige klimaforhold. Som forutsetning for godkjenningen pålegges tilvirker, innen gitte frister, å fremlegge bekreftende opplysninger om blant annet tekniske spesifikasjoner for stoffet ved en kommersiell produksjon, effekt av rensing av eventuelle rester av stoffet i drikkevann fra overflate- og grunnvann, og ytterligere informasjon som bekrefter at stoffet ikke har hormonforstyrrende effekt.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Flutianil inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Stoffet er beregnet på bekjempelse av sopp på vindruer og prydplanter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/481
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32019R0481

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.03.2019
Frist returnering standardskjema: 19.06.2019
Dato returnert standardskjema: 16.05.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen