Endringer i TSI TAF - endringskontroll

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/778 av 16. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 1305/2014 hva gjelder endringskontroll

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/778 of 16 May 2019 amending Regulation (EU) No 1305/2014 as regards Change Control Management

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2019

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.12.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 16. mai 2019, og trådte i kraft 16. juni 2019.

Rettsakten ble gjennomført i Norge i forskrift 8. september 2021, sammen med forordning (EU) nr. 1305/2014 og forordning (EU) 2018/278. Den norske forskriften ble 27. september 2021 oppdatert med EØS-henvisninger. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 24. september 2021, og EØS-komitebeslutningen og forskriften som gjennomfører rettsakten i norsk rett trådte i kraft 1. juni 2022.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/778 av 16. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 1305/2014 hva gjelder endringskontroll (forordningen) gjør endringer i vedleggene til forordning (EU) nr. 1305/2014 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "telematikkprogrammer for godstransport" (TSI TAF). Forordningen angir en metode for styring av endringer i spesifikasjonene for delsystemet. Dette skal sikre en grundig analyse av kostnader og nytte ved endringer, og at endringer gjennomføres på en kontrollert måte. Disse prosessene skal styres av EUs jernbanebyrå (ERA), i samråd med medlemsstatene og representative organer fra jernbanebransjen. Hvis man kommer til at det er behov for endringer i TSI TAF, skal disse legges frem for EU-kommisjonen og behandles i RISC-komiteen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningens vedlegg I medfører endringer i teksten i punkt 7.2 i forordning (EU) nr. 1305/2014 (ny TSI TAF). Forordningens vedlegg II medfører endringer i lista over tekniske dokumenter som spesifiserer delsystemer nærmere. Forordningen ble gjennomført samtidig som forordning (EU) nr. 1305/2014 og forordning (EU) 2018/278, og i samme forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har minimale økonomiske og administrative konsekvenser. Metoden for styring av endringer legger opp til en mer kostnadseffektiv gjennomføring av fremtidige endringer i spesifikasjonene for delsystemet, og at man hensyntar brukernes behov. Dette bør kunne forventes å gi positive virkninger for brukerne av delsystemet.

Sakkyndige instansers merknader

Statens jernbanetilsyn er positive til endringene. 

Vurdering

Forordningen innfører en metode for bedre styring med endringer i de tekniske spesifikasjonene for delsystemet telematikkaplikkasjoner for godstransport. Dette skal gi mer brukerorientering og bedre kost/nyttevurderinger av fremtidige endringer i delsystemet. Dette er egnet til å gi positive virkninger for muligheten til å utvikle gode systemer for godstransporten i det europeiske jernbaneområdet. 

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel for Norge. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/778
Basis rettsaktnr.: 2016/797
Celexnr.: 32019R0778

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.06.2019
Frist returnering standardskjema: 01.10.2019
Dato returnert standardskjema: 09.12.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.09.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 08.09.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker