Endringer i TSI TAP - endringskontroll

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/775 av 16. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 454/2011 hva gjelder endringskontroll

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/775 of 16 May 2019 amending Regulation (EU) No 454/2011 as regards Change Control Management

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2019

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.12.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 16. mai 2019, og trådte i kraft 16. juni 2019.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for transport der berørte departementer er representert 6. desember 2019. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/775 av 16. mai 2019 om endring avforordning (EU) nr. 454/2011 hva gjelder endringskontroll (forordningen) gjør endringer i vedleggene til forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «telematikkprogrammer for persontransport» (TSI TAP). Forordningen angir en metode for styring av endringer i spesifikasjonene for delsystemet. Dette skal sikre en grundig analyse av kostnader og nytte ved endringer, og at endringer gjennomføres på en kontrollert måte. Disse prosessene skal styres av EUs jernbanebyrå (ERA), i samråd med representative organer fra medlemsstatene, jernbanebransjen, billettutstedere og de reisende. Hvis man kommer til at det er behov for endringer i TSI TAP, skal disse legges frem for EU-kommisjonen og behandles i RISC-komiteen. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningens vedlegg II medfører endringer i teksten i punkt 7.5 i TSI TAP. Forordningens vedlegg III medfører endringer i lista over tekniske dokumenter som spesifiserer delsystemer nærmere. Dette medfører behov for å endre forskrift 10. januar 2012 nr. 954 om gjennomføring av forordning om telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det transeuropeiske jernbanesystemet (TAP-forskriften) ved å legge inn en henvisning til den nye forordningen.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har minimale økonomiske og administrative konsekvenser. Metoden for styring av endringer legger opp til en mer kostnadseffektiv gjennomføring av fremtidige endringer i spesifikasjonene for delsystemet, og at man hensyntar brukernes behov. Dette bør kunne forventes å gi positive virkninger for brukerne av delsystemet. 

Sakkyndige instansers merknader

Statens jernbanetilsyn er positive til endringene. 

Vurdering

Forordningen innfører en metode for bedre styring med endringer i de tekniske spesifikasjonene for delsystemet telematikkaplikkasjoner for passasjertransport. Dette skal gi mer brukerorientering og bedre kost/nyttevurderinger av fremtidige endringer i delsystemet. Dette er egnet til å gi positive virkninger for muligheten til å utvikle gode billetteringsløsninger for reisende i det europeiske jernbaneområdet. 

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel for Norge. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/775
Basis rettsaktnr.: 2016/797
Celexnr.: 32019R0775

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.06.2019
Frist returnering standardskjema: 27.09.2019
Dato returnert standardskjema: 09.12.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker