Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om anvendelsesområdet

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1861 av 31. oktober 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 med hensyn til presisering av at anvendelsesområdet for nevnte gjennomføringsbeslutning omfatter utvendige LED-lysfunksjoner montert på visse hybride elkjøretøyer i klasse M1 med ikke-ekstern ladning (NOVC-HEV)

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1861 of 31 October 2019 amending Implementing Decision (EU) 2016/587 in order to clarify whether the scope of that Implementing Decision includes exterior LED lighting fitted to certain not off-vehicle charging hybrid electric M1 vehicles (NOVC-HEV)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.11.2019

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt 31. oktober 2019 og trådte i kraft i EU 27. november 2019. 

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 11.12.20, beslutning nr. 229/2020. Endringsforskrift ble vedtatt samme dag, og Form 1 ble sendt ESA den 12.12.20.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning 2019/1861/EU

Kommisjonen godkjente 14. april 2016 en testmetode til bestemmelse av CO2-besparelser ved utvendig LED-lysfunksjoner montert på kjøretøyer i klasse M1.  

Produsentene Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Ford-Werke GmbH, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Volkswagen AG, FCA Italy S.p.A., Automobiles Citroën Automobiles Peugot PSA Automobiles SA, Opel Automobile GmbH —  PSA og Renault SA (de anmodende parter) sendte inn en forespørsel 17. desember 2018, for å avklare om omfanget av gjennomføringsbeslutningen inkluderer utvendige LED-lysfunksjoner montert på visse hybride elkjøretøyer i klasse M1 med ikke-ekstern ladning (NOVC-HEV), som er i overensstemmelse med avsnitt 5.3.2, punkt 3, i vedlegg 8 til regulativ nr. 101 fra De Forente Nasjoners Økonomiske Kommisjon for Europa (FN/ECE-regulativ nr. 101). 

Kommisjonen har vurdert forespørselen i overensstemmelse med artikkel 12 i forordningen (EF) nr. 443/2009, gjennomføringsforordning 725/2011 og de tekniske retningslinjer for forberedelse av søknader om godkjennelse av innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009. På grunnlag av de måledata, som de anmodende parter har forelagt, har Kommisjonen fastslått, at den testmetode som er fastsatt i gjennomføringsbeslutningen 2016/587, bør anses som egnet for bestemmelser av CO2-besparelser ved LED-lysfunksjoner montert på kjøretøy i denne spesifikke gruppen av NOVC-HEV-kjøretøyer. 

Det bør derfor presiseres, at for alle nye søknader om sertifisering av CO2-besparelser som behandles etter denne beslutningenss ikrafttredelse, omfatter anvendelsesområdet for gjennomføringsbeslutningen (EU) 2016/587 kjøretøyer med intern forbrenningsmotor i klasse M1 og NOVC-HEV-kjøretøyer som er i overenstemmelse med avsnitt 5.3.2, punkt 3 i vedlegg 8 til FN/ECE regulativ nr. 101.

Gjennomføringsbeslutningen (EU) 2016/587 bør derfor endres tilsvarende. 

Det innledende avsnitt i artikkel 2.1 i gjennomføringsbeslutningen (EU) 2016/587 erstattes med følgende: 
 " 1.  Produsentene kan søke om sertifisering av CO2-besparelser ved en eller flere utvendige LED-lysfunksjoner beregnet til bruk i kjøretøyer med intern forbrenningsmotor i klasse M1 og hybride elkjøretøyer i klasse M1 med ikke-ekstern ladning, som er i overenstemmelse med avsnitt 5.3.2, punkt 3, i vedlegg 8 til regulativ nr. 101 fra De Forente Nasjoners Økonomiske Kommisjon for Europa, hvis kjøretøyene er utstyrt med en eller flere av følgende LED-lysfunksjoner"

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesenrapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1861
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019D1861

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.11.2019
Frist returnering standardskjema: 27.12.2019
Dato returnert standardskjema: 27.12.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.12.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 229/2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker