EØS-notatbasen

OCR - kontrollfrekvenser for id.- og fysisk grensekontroll - (2017/625)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2129 av 25. november 2019 som etablerer regler for enhetlig bruk av frekvensene for identitetskontroll og fysiske kontroll på forsendelser med levende dyr og produkter som ankommer unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2129 of 25 November 2019 establishing rules for the uniform application of frequency rates for identity checks and physical checks on certain consignments of animals and goods entering the Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.11.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 25. november 2019, og kunngjort i Official Journal 12. desember 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation).

Rettsakten gir nærmere regler om kontrollfrekvensen for identitets- og den fysiske kontrollen av forsendelser som er omfattet av OCR art. 47(1)(a) og (b) (levende dyr og animalske produkter), når de importeres inn til EU/EØS for å legges ut på markedet.

Art. 3 angir prinsippene for utvelgelsen av forsendelser til kontroll. Kompetent myndighet skal plukke ut forsendelser til kontrollen basert på prinsippene i denne rettsakten og etter anbefaling av IMSOC som tilfeldig plukker ut forsendelser som skal til fysisk kontroll. Kompetent myndighet har videre anledning til å plukke ut en annen forsendelse med samme kategori produkt og opprinnelse enn den IMSOC plukker ut. Alle forsendelser som blir plukket ut til fysisk kontroll skal gjennom en identitetskontroll. Det legges også opp til en 100 % identitetskontroll på forsendelser omfattet av denne rettsakten.

Frekvensen for den fysiske kontrollen skal bygge på prinsippene gitt i art. 5, jf. art. 4. For stater med ekvivalensavtale med EU-statene/EFTA-statene vil frekvensen fremgå av disse avtalene, jf. vedlegg II til rettsakten.

Fastsettelse og endring av frekvensene for den fysisk kontrollen er regulert av art. 5. Frekvensen gitt i vedlegg I og skal være basert på prinsippene gitt i OCR art. 54(3). Frekvensen kan ytterligere endres ut ifra en videre risikovurdering av produktet i henhold til innhentet informasjon og utfallet av kontroller som er gjennomført. Frekvensen vil da kunne heves opp til neste nivå. En reduksjon vil forekomme dersom Kommisjonen registrerer en forbedring ved at det blir funnet færre avvik, samt at det vil gjøres en totalvurdering av risiko. Medlemsstatene vil også kunne anmode Kommisjonen om en justering av frekvensene.

Vedlegg II viser til særlige stater utenfor EU/EØS som EU har en særskilt avtale med vedrørende importkontroll (ekvivalensavtale). Disse er New Zealand, Canada og Chile.

Rettsakten trådte i kraft 14. desember 2019, samtidig med den nye kontrollforordningen (2017/625).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil tas inn i en samleforskrift som tar for seg innholdet i grensekontrollen. I tillegg må interne instrukser og veiledere oppdateres i forhold til dette regelverket.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes å ikke medføre noen nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Dette er en teknisk rettsakt som regulerer kontrollfrekvenser og har ikke konsekvenser for rettigheter eller plikter for næringen. Rettsakten bidrar til mer åpenhet rundt hvordan kontrollfrekvensene blir fastsatt av Kommisjonen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten gir de grunnleggende reglene for frekvensene for id. og fysisk kontroll av forsendelser som ankommer EU/EØS fra stater utenfor EU/EØS.

Rettsakten gir en god gjennomgang av hva frekvensene for id.- og fysisk kontroll av de forskjellige forsendelsene skal være og gir en god veiledning i hvordan frekvensene er utarbeidet og hva som må til for å endre frekvensene (når det gjelder animalske produkter).

Elementet med det at kompetent myndighet kan overstyre utvelgelsen fra IMSOC gjør at man kan styre kontrollen til en viss grad og egen vurdering av risiko. Dette vil gi kompetent myndighet noe fleksibilitet og frihet til styre egen kontrollvirksomhet innenfor regelverket, samtidig som at man har klare rammer å forholde seg til i forhold til hva som skal gjøres av kontroll.

Statene som det vises til i vedlegg V, der EU har egne avtaler som regulerer kontrollfrekvensen, vil ikke være noe problem for Norge ettersom vi har etablert ekvivalensavtaler med disse statene, og har dermed forpliktet oss til å ha samme kontrollfrekvens som EU.

Delen om frekvenser for kontroll av planter (OCR art. 47(1)(c)) er utenfor EØS-avtalen og vil ikke ha betydning for Norge.

Det forutsettes at det andre regelverket som rettsakten viser til er på plass og tas inn i EØS-avtalen samtidig som denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel for alle deler unntatt delene som berører planteområdet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/2129
Basis rettsaktnr.: 2017/625
Celexnr.: 32019R2129

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.11.2019
Frist returnering standardskjema: 25.02.2020
Dato returnert standardskjema: 20.11.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.11.2019
Høringsfrist: 02.12.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker