EØS-notatbasen

OCR - nærmere om innholdet i dokument-, id.-, og fysisk kontroll - (2017/625)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2130 av 25. november 2019 som etablerer regler for oppgavene som skal gjøres ved og etter dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll på forsendelser levende dyr og produkter som er gjenstand for offisiell kontroll ved grensekontrollstasjoner

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2130 of 25 November 2019 establishing detailed rules on the operations to be carried out during and after documentary checks, identity checks and physical checks on animals and goods subject to official controls at border control posts

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.11.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 25. november 2019, og kunngjort i Official Journal 12. desember 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation).

Rettsakten her gir en nærmere beskrivelse av innholdet i de forskjellige kontrollene som skal gjennomføres ved gjennomføring av grensekontrollen, jf. OCR art. 49, 50 og 51. Rettsakten er rettet mot kontrollen av dyr og produkter som er nevnt i OCR art. 47(1), som må innom en grensekontrollstasjon for kontroll ved import til EU/EØS.

Art. 2 regulerer dokumentkontrollen, der det gis en oversikt over hva som skal kontrolleres ved dok.kontrollen. Eksempelvis gjelder det kontroll av at alle nødvendige dokumenter følger forsendelsen, at de er utstedt av riktig myndighet, og at vilkårene knyttet til kvalitet og helse er oppfylt. 

Identitetskontrollen er beskrevet i art. 3. Her forklares hvilke dokumenter som skal kontrolleres og at innholdet i forsendelsen stemmer med opplysningene i disse. Eksempelvis verifisere antall dyr, art, kjønn, alder, kategori, størrelsen av forsendelsen og forseglinger. Det er videre presisert noen særregler for kontrollen av produkter som faller inn OCR art. 47(1)(b) (animalske produkter m.m). Det er også beskrevet hvor stor del av forsendelsen som skal kontrolleres.

I art. 4 gås det gjennom de nærmere detaljene om den fysiske kontrollen. Det er gitt utdypende regler for de forskjellige gruppene med forsendelser; levende dyr, animalske produkter og planter er gitt i vedleggene (I til III) til rettsakten. Det påpekes også at forsendelsene som er omfattet av beskyttelsestiltakene etter OCR art. 47(1)(d-f) skal følge reglene gitt i vedlegg II.

Avslutningsvis i art. 5 sies det litt om hva kontrollmyndighetene skal gjøre etter at de har foretatt dokument-, identitets- og fysisk kontroll. De skal blant annet sette på offisielt stempel el. på forsendelser som de har kontrollert, forsegle transportmidlet og registrere dette i databasen IMSOC (Integrated Management System for Official Control).

Rettsakten trådte i kraft 14. desember 2019, samtidig med den nye kontrollforordningen (2017/625). Samtidig oppheves rettsaktene 136/2004, 282/2004, 97/794/EØF.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil tas inn i en samleforskrift som tar for seg innholdet i grensekontrollen. I tillegg må interne instrukser og veiledere oppdateres i forhold til dette regelverket.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes å ikke medføre noen nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.
Dette er en teknisk rettsakt som regulerer gjennomføringen av selve grensekontrollen og har ikke konsekvenser for rettigheter eller plikter for næringen. Rettsakten bidrar til mer åpenhet rundt hvordan kontrollen gjennomføres.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten gir de grunnleggende reglene for gjennomføringen av dokument-, identitets- og fysisk kontroll på forsendelser som ankommer EU/EØS fra stater utenfor EU/EØS.

Rettsakten gir en god gjennomgang av hva som skal gjøres i forbindelse med kontrollen og vil gi tilsynet ute på grensekontrollstasjonene en god veiledning. Innholdet i kontrollen er i prinsippet ikke endret med den nye OCR, men en klargjøring av innholdet vil bidra til å sikre en enhetlig gjennomføring av grensekontrollen på tvers av landegrensene innen EU/EØS. Rettsakten vurderes ikke til å tilføye nye elementer til kontrollen som skal gjøres.

Delen om kontrollen av planter (OCR art. 47(1)(c)) er utenfor EØS-avtalen og vil ikke ha betydning for Norge.

Det forutsettes at det andre regelverket som rettsakten viser til er på plass og tas inn i EØS-avtalen samtidig som denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel for alle deler unntatt delene som berører planteområdet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/2130
Basis rettsaktnr.: 2017/625
Celexnr.: 32019R2130

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.11.2019
Frist returnering standardskjema: 25.02.2020
Dato returnert standardskjema: 20.11.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.11.2019
Høringsfrist: 02.12.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker