Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppheving av likeverdsvurdering for regelverk om kredittvurderingsbyrå i Singapore

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1278 av 29. juli 2019 om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2014/248/EU om anerkjennelse av Singapores rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1278 of 29 July 2019 repealing Implementing Decision 2014/248/EU on the recognition of the legal and supervisory framework of Singapore as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.11.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Reglane har trådd i kraft i EU og i EØS, men har framleis ikkje trådd i kraft i norsk rett.

Samandrag av innhald

Vedtaket er ei oppheving av likeverdsvurderinga i kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2014/248/EU som avgjorde at det rettslege og tilsynsmessige rammeverket for kredittvurderingsbyrå i Singapore var samsvarande med krava som stillast i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009. Sjølv om regelverket framleis oppfyller krava i forordning (EF) nr. 1060/2009 oppfyller det ikkje tilleggskrava som seinare vart innførd i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013. Kommisjonen opphevar difor likeverdsvurderinga med gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/1278.

Merknadar
Rettslege konsekvensar

Vedtaket vil gjennomførast i norsk rett ved å oppheve forskrift om likeverdighetsvurderinger etter kredittvurderingsbyråregelverket.

Økonomiske og administrative konsekvensar

Vedtaket får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar

Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der dei departementa som rettsakta er relevant for er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsvedtaket reknast som EØS-relevant og er akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1278
Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1060/2009
Celexnr.: 32019D1278

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.08.2019
Frist returnering standardskjema: 01.08.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen