Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til verdipapiriseringsforordningen om opplysning

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/885 av 5. februar 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer hvilke opplysninger som skal gis til en vedkommende myndighet i søknader om godkjenning av en tredjepart som vurderer STS-overholdelse

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/885 of 5 February 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying information to be provided to a competent authority in an application for authorisation of a third party assessing STS compliance

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Hovedforordningen 2017/2402 er vedtatt og har trådt i kraft i EU 01.01.2019. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Forordningen er en teknisk standard til verdipapiriseringsforordningen (STS-forordningen 2017/2402). Verdipapiriseringsforordningen artikkel 27 har bestemmelser om at det kan benyttes tredjemannskontroll av STS-verdipapiriseringer. Slike kontrollører skal godkjennes av Finanstilsynet. Den tekniske standarden angir hvilke opplysninger som skal sendes til Finanstilsynet i forbindelse med en søknad om å bli kontrollør. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forpliktelsene følger av hovedrettsakten (verdipapiriseringsforordningen). Den tekniske standarden påfører ikke nye forpliktelser. Ressursbruken vil avhenge  av om noen ønsker å søke om å bli STS-kontollør.     

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Vurdering

Det er behov for tekniske tilpasninger til ikrafttredelsesdatoen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: C/2019/740
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0885

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.02.2019
Frist returnering standardskjema: 30.05.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: