Vet - import fjørfekjøtt Japan

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1872 av 7. november 2019 om endring i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysninger om Japan i listen over tredjeland, der visse fjørfevarer kan importeres til eller føres i transitt gjennom unionen

Commission implementing regulation (EU) 2019/1872 of 7 November 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Japan in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.11.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.11.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den er publisert i OJ. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer på oppføringen av Japan i tabellen i del 1 av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 slik at Japan nå er et godkjent tredjelandet for tillatelse til import og transitt av fjørfekjøtt gjennom unionen.

Forordning (EU) nr. 798/2008 vedlegg 1 del 1 fastsetter liste over tredjeland og områder hvorfra det tillates import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter. Forordningen fastsetter krav vedrørende utstedelse av sertifikat til bruk ved import til og transitt. Varene kan kun importeres til og sendes i transitt gjennom unionen fra tredjeland som er oppført i kolonne 1 og 3 på listen del 1 i vedlegg 1.

Kommisjonen har gjennomført en revisjon i Japan der de har evaluert dyrehelsekontrollene som foreligger for kjøtt av fjørfe beregnet på eksport til unionen. Resultatet på revisjonen var god. Når det nå har gått 12 måneder siden HPAI var til stede på Japans territorium, anses landet som fritt for denne sykdommen i samsvar med artikkel 9 i forordning (EF) nr. 798/2008. På bakgrunn av den nåværende epidemiologiske situasjonen, anses det derfor hensiktsmessig å endre oppføringen for Japan i tabellen i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 for å godkjenne det tredjelandet for import til og transitt gjennom unionen av kjøtt av fjørfe.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2019/1872
Celexnr.: 32019R1872

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.11.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 15.11.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker