Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocid - Ikke-godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat i PT 2 og 7

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1959 av 26. november 2019 om ikke-godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2 og 7

Commission implementing decision (EU) 2019/1959 of 26 November 2019 not approving silver sodium hydrogen zirconium phosphate as an existing active substance for use in biocidal products of product- types 2 and 7

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.10.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 26. november 2019 og ble publisert i OJ 27. november 2019. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2020.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for biocidaktive stoffer etablerte en liste over eksisterende aktive stoffer for vurdering for mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat står oppført på denne listen.

Ved beslutning (EU) .../... besluttes det å ikke godkjenne sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat til bruk i biocidprodukter i produkttype 2 og 7. Produkttype 2 omfatter desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr, mens produkttype 7 omfatter konserveringsmidler for overflatefilm. Begrunnelsen for å nekte godkjenning er at søker ikke har levert dokumentasjon som i tilstrekkelig grad viser effektivitet av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1959
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32019D1959

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.10.2019
Frist returnering standardskjema: 10.12.2019
Dato returnert standardskjema: 10.12.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 60/2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.10.2019
Høringsfrist: 20.11.2019
Frist for gjennomføring: 01.05.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 30.04.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.05.2020

Lenker

Til toppen