Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Godkjenning ny mat - 2'fukosyllaktose og difukosyllaktose

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1979 av 26. november som godkjenner blanding av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1979 of 26 November authorising the placing on the market of 2'-Fucosyllactose/Difucosyllactose mixture as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.10.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA - statene. 

Sammendrag av innhold

Utkastet til rettsakt godkjenner en blanding av 2’-fukosyllaktose og difukosyllaktose som ny mat-ingrediens i ulike matvarekategorier inkludert næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og kosttilskudd. Målgruppen er den generelle befolkningen. For kosttilskudd inkluderer ikke målgruppen spedbarn.

Ny mat-ingrediensen vil ved rettsakten føres opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med de gitte bruksbetingelsene (målgruppe, matvarekategorier, maksimumsgrenser, spesifikk betegnelse og merkekrav) i tabell 1 og spesifikasjonene i tabell 2.

Unionslisten over ny mat ble vedtatt den 20. desember 2017 og trådte i kraft 19. januar 2018. Unionslisten kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

EFSA konkluderte i en risikovurdering publisert 11. juni 2019 konkludert med at blandingen av 2’-fukosyllaktose og difukosyllaktose er trygt ved de bruksbetingelsene som søkeren har foreslått. Godkjenningen av blandingen av 2’-fukosyllaktose og difukosyllaktose har grunnlag i uttalelsen fra EFSA.

Det innvilges databeskyttelse for konkrete studier i 5 år fra rettsakten vedtas. Databeskyttelsen innebærer at EFSA ikke kan bruke disse studiene for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft, og at produktet i de 5 årene databeskyttelsen varer bare er godkjent omsatt på markedet av den aktuelle søkeren, eller aktører som søkeren har gjort avtale med.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1979
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32019R1979

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.10.2019
Frist returnering standardskjema: 22.11.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.01.2020
Høringsfrist: 12.02.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen