OCR - Endr. av OCR 149 og 165 - overgangsregler - (2017/625)

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/2127 av 10. oktober 2019 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 når det gjelder dato for anvendelsen av visse bestemmelser i direktiv 91/496/EØS, 97/78/EF og 2000/29/EF

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2127 of 10 October 2019 amending Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards the date of application of certain provisions of Directives 91/496/EEC, 97/78/EC and 2000/29/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.10.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.11.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 10. oktober 2019, og kunngjort i Official Journal 12. desember 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation, kalt kontrollforordningen).

Rettsakten her stiller endrer overgangsreglene for flere av dagens sekundærrettsakter, direktiv 91/496/EØS (importregler for levende dyr), 97/78/EF (importregler for animalske produkter) og 2000/29/EF (tiltak mot planteskadegjørere). Bakgrunnen er at OCR opphever de nevnte rettsaktene og har i art. 149 og 165 gitt overgangsregler for at forskjellige bestemmelser i disse rettsaktene fortsatt vil komme til anvendelse i en periode etter at OCR trer i kraft 14. desember 2019. Dette skal også sikre at man i en overgangsperiode ikke har rettstomme områder. Mange av de utfyllende rettsaktene til kontrollforordningen (sekundærrettsaktene) er nå på plass og overgangsreglene kan endres tilsvarende.

Første endring er knyttet til OCR art. 149(1) som omhandler bestemmelsene i direktivene 91/496 og 97/78 som omhandler temaene nevnt i OCR art. 47(2)(b), 48, 51(1)(b-d), 53(1)(a), 54(1) og (3), og 58(a). Disse skal gjelde frem til 13. desember 2019 ettersom OCR og de nye sekundærrettsaktene trer i kraft 14 desember 2019.

Videre skal bestemmelsene i 97/78 angående sammensatte produkter, som er regulert av OCR art. 47(2), videreføres i en overgangsperiode frem til 20. april 2021. Dette gjøres i forbindelse med at de nye reglene for sammensatte produkter ikke trer i kreft før 21. april 2021, da Animal Health Law trer i kraft.

I OCR art. 165(2) stilles det opp justerte overgangsregler for planteområdet. Dette gjelder bestemmelser i direktiv 2000/29 som omhandler temaene nevnt i OCR art. 47(2), 48, 51(1)(b-d), 58(a). Ettersom plantehelseområdet ikke er en del av EØS-avtalen omtales ikke dette nærmere.

Endringene er begrunnet i at KOM har vedtatt flere nye sekundærrettsakter enn man regnet med og dermed er det ikke behov for overgangsreglene slik de er i dag, mens andre bestemmelser må videreføres i en periode frem til nye relevante rettsakter er på plass.

Rettsakten vil tre i kraft 14. desember 2019, samtidig med den nye kontrollforordningen (2017/625). 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten endrer den nye kontrollforordningen (forordning (EU) 2017/625) og vil gjennomføres samtidig med denne i norsk rett. Det vurderes at det ikke er nødvendig å høre denne endringen angående overgangsordninger, men at dette vil informeres om ved fastsettelsen av OCR (2017/625).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til å ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen ettersom dette er en delvis videreføring av dagens regler.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten justerer overgangsreglene som er gitt i OCR art. 149(1) og 165(2), dette omfatter nærmere regler om import av levende dyr, animalske produkter og planter.

Endringen for OCR art. 149(1) er naturlig ettersom KOM har fått på plass flere sekundærrettsakter enn det man regnet med da OCR ble vedtatt i 2017. Det samme gjelder for OCR art. 165(2). I de situasjonene der nytt sekundærregelverk ikke er på plass per tid, har KOM presisert hvilke overgangstid som skal komme til anvendelse for bruk av dagens regler. For importen vil dette gjelde kontrollen av sammensatte produkter, som er knyttet til regler som gis i den kommende AHL med tanke på dyrehelse.

OCR art. 165(2) regulerer planteregler som ligger utenfor EØS-avtalens virkeområde.

Mattilsynet anser delen i rettsakten om overgangsreglene for direktivene 97/78 og 91/496 som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/2127
Basis rettsaktnr.: 2017/625
Celexnr.: 32019R2127

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.10.2019
Frist returnering standardskjema: 31.01.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker