OCR - kontroll ved kontrollsteder og plantekontroll utenom grensekontrollstasjon - (2017/625)

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/2123 av 10. oktober 2019 om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til situasjonen og vilkårene der identitets kontroll og fysisk kontroll på bestemte produkter kan gjøre på kontrollsteder og dokumentkontroll kan gjennomføres i en avstand fra grensekontrollstasjonene

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2123 of 10 October 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards rules for the cases where and the conditions under which identity checks and physical checks on certain goods may be performed at control points and documentary checks may be performed at distance from border control posts

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.10.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.11.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 10. oktober 2019, og kunngjort i Official Journal 12. desember 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation, kalt kontrollforordningen).

Rettsakten her gir utfyllende regler for når og hvordan identitets- og fysisk kontroll kan gjennomføres på andre steder enn ved en grensekontrollstasjon. Dette gjelder planter og ikke-animalske produkter som er gjenstand for særskilte kontroller, OCR art. 47(1)(c-f). Videre regulerer rettsakten at dokumentkontroll av planter kan gjøres på steder i en avstand fra grensekontrollstasjonene. Reguleringen av plantene er også knyttet til produkter omfattet av forordning (EU) 2016/2031.

Art. 2 gir vilkår for prinsippene for når identitets- og fysisk kontroll kan gjøres på kontrollsteder istedenfor på grensekontrollstasjonen. Her skal operatøren ved innsending av forhåndsmeldingen gi beskjed om at man ønsker at identites- og fysisk kontroll av forsendelsen skal gjøre ved et kontrollsted. Videre må dokumentkontroll være gjennomført med positivt resultat, at kontrollstedet er varslet om beregnet ankomst av forsendelsen, og at forsendelsen fraktes under kontroll for å sikre at den ikke lastes av et annet sted. Forsendelsen skal også følges av en papirkopi av CHED (Common Health Entry Document - innførselsdokumentet).

Hvem som kan be om flyttingen av denne kontrollen er regulert av art. 3, der operatøren som er ansvarlig for forsendelsen kan be om dette. Kompetent myndighet kan avslå dette ønsket. Videre kan kompetent myndighet bestemme at denne kontroll kan gjøres på et kontrollsted, men også her må motparten godta denne løsningen.

Art. 4 regulerer id.- og fysisk kontroll på et kontrollstedet for planter. I art. 5 er det videre gitt regler med detaljer for at identitets- og fysisk kontroll på et kontrollsted skal kunne gjøres for planter.

Hvilke tiltak som skal gjøres etter gjennomført identitets- og fysisk kontroll er gitt i art. 6. Etter at kompetent myndighet har godkjent kontroll på et kontrollsted skal forsendelsen ikke gå til et annet kontrollsted enn det man har blitt enige om, med mindre annet er avtalt. Kompetent myndighet ved kontrollstedet skal meddele om mottak av forsendelsen (gjennom databasen IMSOC - Integrated Management System of Official Control). Kompetent myndighet ved kontrollstedet skal videre sluttføre CHED-dokumentet i IMSOC med utfallet av kontrollen. Hvis forsendelsen ikke er ankommet kontrollstedet innen 15 dager etter avgang fra grensekontrollstasjonen der dokumentkontrollen ble gjennomført, skal tiltak for å spore opp forsendelsen iverksettes.

Art. 7 og 8 regulerer dokumentkontroll av forsendelser med planter, der denne kan gjennomføres på steder i avstand fra grensekontrollstasjonen. 

Rettsakten trådte i kraft 14. desember 2019, samtidig med den nye kontrollforordningen (2017/625). Samtidig oppheves direktiv 2004/103/EF (planter) fra 14. desember 2020, samt at beslutningene 2010/313/EU og 2010/458/EU (særregler for Kypros og Malta) oppheves fra 14. desember 2019.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil medføre et behov for å etablere en forskrift som gjennomfører rettsakter som berører krav rettet mot import av dyr og produkter, særlig knyttet til innholdet i grensekontrollen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil for Norges del forenkle kontrollen av produktene som er regulert av OCR art. 47(1)(d-f) (midlertidig kontroll og særlige beskyttelsestiltak for produkter av ikke-animalsk opprinnelse), ved at identitets- og fysisk kontroll kan flyttes til kontrollsteder. Dette vil kunne spare næringen og Mattilsynet for tid og penger.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten stiller opp regler for når identitets- og fysisk kontroll av forsendelser med ikke-animalske produkter (regulert av OCR art. 47(1)(d-f)) og planter kan gjøres på kontrollsteder utenfor grensekontrollstasjonene. Denne regelen må ses i sammenheng med reglene den kommende rettsakten forordning (EU) 2019/1014 om oppnevnelse av slike kontrollsteder. Videre gis det regler for når og hvordan dokumentkontrollen av planter kan gjøres utenom en grensekontrollstasjon.

Reglene er oversiktlige og gir en helhetlig gjennomgang av prosessen med bruken av kontrollsteder.

Planteområdet ligger utenfor virkeområdet til EØS-avtalen og vil ikke komme til anvendelse for import av planter til Norge. Her har vi egne regler som dekker plantekontrollen.

Det forutsettes at det andre regelverket som rettsakten viser til er på plass og tas inn i EØS-avtalen samtidig som denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel for delen om kontrollen av ikke-animalske produkter.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/2123
Basis rettsaktnr.: 2017/625
Celexnr.: 32019R2123

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.10.2019
Frist returnering standardskjema: 10.02.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.11.2019
Høringsfrist: 02.12.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker