Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Standard scenarioer for droneoperasjoner i "spesifikk kategori"

Standard scenarioer for droneoperasjoner i "spesifikk kategori" RMT.0729

Standard scenarios for UAS operations in the "specific category" RMT.0729

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.10.2019

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

EASA anser det som viktig å få vedtatt og publisert de første reglene om standardscenarioer før de felleseuropeiske dronereglene for spesifikk kategori trer i kraft 1. juli 2020. EASA har derfor utarbeidet forslaget etter retningslinjene for hurtig utarbeidelse av regeloverksforslag. Forslaget til felleseuropeiske regler er utarbeidet av EASA med støtte fra en representativt sammensatt ekspertgruppe. Luftfartstilsynet kjenner ikke til at norske representanter har deltatt i ekspertgruppen. Høringen av forslaget er gjort gjennom  såkalt fokusert konsultasjon, som involverer medlemslandenes luftfartsmyndigheter og et representativt utvalg av aktører i droneindustrien og tjenesteytere innen luftrafikktjenesten. Luftfartstilsynet har sent svar på denne konsultasjonen. EASA vil deretter ferdigstille forslaget i form av en såkalt "EASA Opinion" og sende det til EU Kommisjonen for videre behandling og vedtakelse.  

Sammendrag av innhold

Den foreslåtte rettsakten skal supplere de felleseuropeiske dronereglene i forordning (EU) 2019/945 og forordning (EU) 2019/947.

Forordning (EU) 2019/947 inneholder driftsreglene for droner i åpen og i spesifikk kategori, dvs. regler for bruk av droner som anses å utgjøre lav og middels risiko. For droneoperasjoner i spesifikk kategori krever reglene i utgangspunktet at disse skal være autorisert av luftfartsmyndigheten. For å effektivisere dette legger imidlertid reglene i forordning (EU) 2019/947 opp til at slike operatører isteden kan drive operasjonen etter såkalte standardscenarioer.

Standardscenarioer er forhåndsgodkjente fremgangsmåter til bruk for vanlige operasjonstyper med lav risiko innenfor spesifikk kategori. Når operasjonen drives etter et standardscenario er det tilstrekkelig at operatøren sender luftfartsmyndigheten en standardisert selverklæring om dette. En aktiv godkjenningsprosess hos luftfartsmyndigheten som leder opp til en autorisasjon er altså ikke nødvendig.

Den foreslåtte rettsakten skal supplere forordning (EU) 2019/947 med regler om to slike standardscenarioer: Ett kalt STS-01 som omhandler VLOS operasjoner (flyging med visuell kontroll) med drone innenfor befolkede områder med drone som har totalvekt opp til 25 kg, og STS-02 som omhandler BVLOS operasjoner (flyging utenfor synsrekkevidde) over tynt befolkede områder med drone som har totalvekt opp til 25 kg.

Forslaget inneholder også tekniske krav til masseproduserte droner som skal kunne brukes til operasjoner etter de nevnte standardscenarioene. Dette gjøres i form av opprettelse av to nye droneklasser: C5 og C6, som angir krav til produsenter av slike droner. Reglene om dette skal tas inn i forordning (EU) 2019/945.

Forslaget inneholder også enkelte mindre rettelser og forbedringer av bestemmelser i de nevnte forordningene.  

De foreslåtte reglene om standardscenarioer skal tre i kraft 18 måneder etter de er publisert i EUs Official Journal. Frem til da kan statene tillate at operatører i spesifikk kategori benytter selverklæring i forhold til nasjonalt fastsatte standardscenarioer. Selverklæringer som er gjort i medhold av slike nasjonale standardscenarioer skal ikke være gyldige lengre enn 42 måneder etter ikrafttredelsen av de foreslåtte reglene.  

Merknader

I. Hjemmel i EU-traktaten

Forordningen vil bli hjemlet i forordning (EU) 2018/1139 (ny EASA basisforordningen) artikkel 57, som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

Rettslige konsekvenser

Luftfart med droner er i dag regulert i forskrift 30. november 2015 om luftfartøy som ikke har fører ombord mv.. De felleseuropeiske reglene for droner i åpen og i spesifikk kategori i forordningene (EU) 2019/945 og (EU) 2019/947 vil - etter en overgangsperiode som starter 1. juli 2020 - erstatte de tilsvarende nasjonale reglene. Forordning (EU) 2019/945 og (EU) 2019/947 vil bli EØS-gjennomført i Norge når basisforordningen (EU) 2018/1139 er tatt inn i EØS avtalen og gjennomført i Norge. Reglene dette notatet omhandler endrer forordningene (EU) 2019/945 og (EU) 2019/947, og må  tas inn i norsk rett gjennom å endre den forskriften som skal gjennomføre de nevnte forordningene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

For å utføre droneoperasjoner som etter regelverket havner i spesifikk kategori, vil droneoperatørene måtte søke autorisering på grunnlag av en omfattende risikoanalyse av operasjonen. For de operasjonene som dekkes av et standardscenario vil prosessen bli vesentlig enklere ettersom fremgangsmåten og alle de driftsmessige kravene for å utføre en slik operasjon alt er beskrevet i scenarioet. De foreslåtte reglene vil dermed vesentlig forenkle de aktuelle droneoperatørenes arbeid for å kunne drive virksomheten beskrevet i standardscenarioene. Det kreves da kun at operatøren sender luftfartsmyndigheten en selverklæring fremfor en søknad om autorisasjon. Dette vil spare de aktuelle operatørene for tid og ressurser. Bruk av standardscenarioer vil også spare luftfartsmyndigheten for tid og ressurser ettersom disse sakene ikke vil måtte saksbehandles etter en mer ressurskrevende godkjenningsprosess. De økonomimiske og administrative konsekvensene av forslaget vil derfor være positive for droneoperatørene og for luftfartsmyndigheten. For droneprodusenter ventes også reglene å medføre positive økonomiske konsekvenser, ettersom de standardiserte sikkerhetskravene vil gjøre det lettere å kunne omsette masseproduserte droner innenfor det felleseuropeiske indre markedet.

Sakkyndige instansers merknader

Saken er ikke behandlet av Spesialutvalget for Transport. Speialutvalget har behandlet reglene som denne forordningen endrer, nemlig forordningene (EU) 2019/945 og (EU) 2019/947. Disse forordningene inneholder reglene om at det skal utarbeides slike standardscenarioer, og bruk av slike standardscenarioer, som den forselåtte rettsakten nå etablerer. De enkelte standardscenarioene anses som tekniske og uten betydning for de nevnte overordnede reglene. Det anses derfor ikke nødvendig at Spesialutvalgets behandler denne endringsforordningen. 

Vurdering

Standardscenarioer skal kun benyttes for operasjoner som etter EASAs risikovurdering utgjør de minst risikable innenfor spesifikk kategori. EASAs risikoanalyse som ligger til grunn for kravene i standardscenarioet skal ivareta den grunnleggende flysikkerheten. Operatører som benytter standardscenarioer vil dessuten bli gjenstand for et systematisk, risikobasert virksomhetstilsyn fra de nasjonale luftfartsmyndighetenes side. Disse elementene: kravene i standardscenarioet og virksomhetstilsyn, ventes å medføre at flysikkerheten for disse operasjonene ivaretas forsvarlig. Det ventes at mellom 300-500 operatører i Norge vil måtte operere etter reglene for spesifikk kategori. Autorisering av disse vil i utgangspunktet kreve store ressurser både hos operatørene og hos Luftfartstisynet. Bruk av standardscenarioer vil forenkle dette arbeidet vesentlig, og var en vesentlig forutsetning for landenes aksept av de felleseuropeiske reglene som nå er vedttatt i forordning (EU) 2019/947. At regler som konkretiserer innholdet i slike standardscenarioer blir vedtatt i tide før de felleseuropeiske dronereglene trer i kraft 1. juli 2020, vil dermed være viktig. Luftfartstilsynet er derfor som utgangspunkt positiv til forslaget til regler. Luftfartstilsynet ønsker imidlertid at reglene etterhvert blir supplert med flere enn disse to standardscenarioene, samt at statene kan anvende nasjonale standardscenarioer så fremt ikke et felleseuropeisk standardscenario foreligger.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2018/1139

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen