Toys/Formaldehyd

Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/xxx om endring av tillegg C til vedlegg II til Europaparlaments og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med henblikk på vedtak av spesifikke grenseverdier for kjemikalier brukt i leketøy for så vidt angår formaldehyd

Commission Directive (EU) 2019/xxx amending, for the purpose of adopting specific limit values for chemicals used in toys, Appendix C to Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards formaldehyde

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.10.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget ble stemt over ved skriftlig prosedyre 4. juli 2019. Direktivet er foreløpig ikke fastsatt.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Tillegg C til vedlegg II i direktiv 2009/48/EF omhandler særlige grenseverdier for kjemikalier som benyttes i leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder eller i annet leketøy beregnet på å puttes i munnen. 

Formaldehyd har en klassifisering som karsinogen kategori 1B i henhold til forordning (EC) No 1272/2008 (CLP), og er derfor ikke tillatt i leketøy i konsentrasjoner over 0,1% eller 1000 mg/kg i henhold til leketøydirektivets del II, vedlegg III punkt 4(a). Basert på tilgjengelig vitenskapelig bevis er det behov for å innføre lavere grenseverdier for formaldehyd i en rekke materialer for å sørge for tilstrekkelig beskyttelse av barn. Ved kommisjonsdirektiv 2019/xxx føres formaldehyd opp på tillegg C med en migrasjonsgrense på 1,5 mg/l i polymerisk materiale, emisjonsgrense på 0,1 ml/m3 i harpiksbundet materiale av tre, innholdsgrense på 30 mg/kg i leketøy laget av tekstiler, lær og papir og en innholdgrense på 10 mg/kg i leketøy laget av vannbaserte materialer.  Direktivet angir referanse til målemetoder for alle grenseverdiene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – direktiv 2009/48/EF – er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 127/2012 og gjennomført ved forskrift 18. november 2013 nr. 1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). En gjennomføring av direktivet vil skje ved endring av leketøyforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å ha særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket.

Vurdering

Direktivet vurderes som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: