Toys/Formaldehyd

Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1929 av 19. november 2019 om endring, med henblikk på vedtakelse av særlige grenseverdier for kjemikalier brukt i visse leketøy, av tillegg C i vedlegg II til europaparlaments-og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy, med hensyn til formaldehyd

Commission Directive (EU) 2019/1929 of 19 November 2019 amending, for the purpose of adopting specific limit values for chemicals used in toys, Appendix C to Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards formaldehyde

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.10.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIII. Leketøy

Status

.

Direktiv (EU) 2019/1929 ble vedtatt 19. november 2019 og publisert i OJ 20. november 2019.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen  9. juli 2021 og gjennomført i Norge 5. august 2021.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Tillegg C til vedlegg II i direktiv 2009/48/EF omhandler særlige grenseverdier for kjemikalier som benyttes i leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder eller i annet leketøy beregnet på å puttes i munnen. 

Formaldehyd har en klassifisering som karsinogen kategori 1B i henhold til forordning (EC) No 1272/2008 (CLP), og er derfor ikke tillatt i leketøy i konsentrasjoner over 0,1% eller 1000 mg/kg i henhold til leketøydirektivets del II, vedlegg III punkt 4(a). Basert på tilgjengelig vitenskapelig bevis er det behov for å innføre lavere grenseverdier for formaldehyd i en rekke materialer for å sørge for tilstrekkelig beskyttelse av barn. Ved kommisjonsdirektiv  2019/1929 føres formaldehyd opp på tillegg C med en migrasjonsgrense på 1,5 mg/l i polymerisk materiale, emisjonsgrense på 0,1 ml/m3 i harpiksbundet materiale av tre, innholdsgrense på 30 mg/kg i leketøy laget av tekstiler, lær og papir og en innholdgrense på 10 mg/kg i leketøy laget av vannbaserte materialer.  Direktivet angir referanse til målemetoder for alle grenseverdiene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – direktiv 2009/48/EF – er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 127/2012 og gjennomført ved forskrift 18. november 2013 nr. 1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). En gjennomføring av direktivet EU 2019/1929 vil skje ved endring av leketøyforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å ha særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket. 

Vurdering

Direktivet vurderes som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1929
Basis rettsaktnr.: 2009/0048
Celexnr.: 32019L1929

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.11.2019
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 10.12.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.07.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 209/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.12.2020
Høringsfrist: 15.01.2021
Frist for gjennomføring: 20.05.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 05.08.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.08.2021

Lenker