Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - BREXIT, akvakulturdyr

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... av XXX som endrer vedlegg III til forordning (EU) nr. 1251/2008 når det gjelder inkludering av Strobritannia, Nord-Irland og dets kronbesittelser i listen over tredjeland, terretorier, soner eller segmenter godkjent for import til EØS av forsendelser av akvakulturdyr

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/... of XXX amending Annex III to Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the inclusion of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and its Crown Dependencies in the list of third countries, territories, zones or compartments authorised for the introduction into the European Union of consignments of aquaculture animals

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.10.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.10.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av Kommisjonen og vil tre i kraft den 1. november 2019, forutsatt at utmeldingen av Storbritannia fra EU fullbyrdes.

Sammendrag av innhold

Endringene dreier seg om oppføring av Storbritannia som tredjeland i forbindelse med landets uttreden fra EU (Brexit). Oppføringen for Storbritannia endres fra medlemsland til tredjeland. Hensikten med endringen er å unngå handelsrestriksjoner. Storbritannia oppfyller kravene for å bli oppført på tredjelandslistene i forordning (EU) nr. 1251/2008 da landet per i dag oppfyller kravene for oppføring på tilsvarende medlemslandslister.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 1251/2008 er gjennomført i forskrift om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter. Endringen vil medføre en endring av denne forskriften. 

Mattilsynet anser denne endringen som åpenbart unødvendig å høre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er utfordrende å vurdere alle økonomiske og administrative konsekvensene av Brexit. Endringen ved at Storbritannia føres opp på tredjelandslista i forordningen ivaretar handel med EØS. Handelskravene vil imidlertid endres når Storbritannia defineres som et tredjeland. Til tross for dette er det naturlig at handelskravene for landet vil ligge tett opp til dagens handelskrav da dyrehelsestatus i landet er uendret. Nøyaktig hvordan disse kravene utformes er allikevel vanskelig å forutse.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel. For å kunne ivareta kontinuerlig handel med Storbritannia er det avgjørende at landet føres opp på tredjelandslista samtidig med utmeldelsen av EU.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1251/2008

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: