Vet - tilleggsgarantier varroatose

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1895 av 7. november 2019 som anerkjenner flere øyer i Portugal som fri for varroatose og endrer vedlegget til beslutning 2013/503/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1895 of 7 November 2019 recognising several islands in Portugal as free from varroosis and amending the Annex to Implementing Decision 2013/503/EU

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.10.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.12.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Direktiv 92/65/EØF åpner for at EU-medlemsstatene kan søke Kommisjonen om fristatus/tilleggsgarantier for visse dyresykdommer dersom de driver aktiv sykdomsovervåking. Med beslutning 2013/503/EU opprettet Kommisjonen en liste over medlemsstater og områder som regnes som fri for varroatose, som er en sykdom på bier, og hvilke varer det skal være forbudt å innføre til disse medlemsstatene/områdene. Fra før av er Åland og Isle of Man oppført på lista over medlemsstater/områder med fristatus for varroatose. Denne rettsakten tilføyer de portugisiske øyene Corvo, Graciosa, São Jorge, Santa Maria, São Miguel og Terceira i øygruppen Azorene på lista og forbyr innførsel av bier og brukte bikuber og rammer til disse.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer at det blir forbudt å innføre bier og brukte bikuber og rammer til Corvo, Graciosa, São Jorge, Santa Maria, São Miguel og Terceira fra alle land/områder som ikke har fristatus for varroatose. Det foregår i praksis ingen eksport av verken bier eller brukte bikuber eller rammer fra Norge til disse øyene. Rettsakten medfører derfor ingen konsekvenser for norske eksportører. Rettsakten innebærer at Mattilsynet ved veterinær grensekontroll av bier fra tredjestater må kontrollere at biene ikke skal til/sørge for at de ikke blir sendt til verken Corvo, Graciosa, São Jorge, Santa Maria, São Miguel eller Terceira. Import av bier til/via Norge fra tredjestater hører likevel til sjeldenhetene, så dette blir neppe særlig ressurskrevende.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Portugal har for Kommisjonen lagt fram tilfredsstillende dokumentasjon for at Corvo, Graciosa, São Jorge, Santa Maria, São Miguel og Terceira er fri for varroatose. Mattilsynet støtter seg på Kommisjonens vurderinger.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1895
Basis rettsaktnr.: Direktiv 92/65/EØF
Celexnr.: 32019D1895

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.10.2019
Frist returnering standardskjema: 06.12.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.12.2019
Høringsfrist: 31.01.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker