Vet - sykdomsfri status tub i Italia og Portugal og brucella i Portugal

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/552 av 20. april 2020 som endrer vedlegg I og II av beslutning 2003/467/EF når det gjelder offisiell tuberkulose-fristatus for regionen Valle D'Aosta i Italia og den autonome regionen Azorene i Portugal, og når det gjelder offisiell brucellose-fristatus i flere regioner i Portugal

Commission Implementing Decison (EU) 2020/552 of 20 April 2020 amending Annexes I and II to Decision 2003/467/EC as regards the officially tuberculosis-free status of the region of Valle d’Aosta in Italy and of the Autonomous Region of the Azores in Portugal, and as regards the officially brucellosis-free status of several regions of Portugal

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.04.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I og II til beslutning 2003/467/EF når det gjelder sykdomsfri status i Italia og Portugal. Endringene består i at:

  • Regionen Valle d*Aosta i Italia anerkjennes med sykdomsfri status for tuberkulose i storfebesetninger.
  • Den autonome regionen Azorene, med unntak av øya São Miguel, i Portugal anerkjennes med sykdomsfri status for tuberkulose i storfebesetninger.
  • Regionene Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria og Castelo Branco i Portugal anerkjennes med sykdomsfri status for brucellose i storfebesetninger.

Bakgrunnen for endringene er at Kommisjonen har vurdert innsendt dokumentasjon fra de nevnte landene og funnet denne tilfredsstillende for å kunne anerkjenne fristatus for sykdommene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.
 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Vi støtter oss til Kommisjonens vurderinger. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/552
Basis rettsaktnr.: 2003/467/EC
Celexnr.: 32020D0552

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.04.2020
Frist returnering standardskjema: 15.05.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker