Biocid - ikke-godkjenning av visse aktive stoffer

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1036 av 15. juli 2020 om ikke-godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1036 of 15 July 2020 on the non-approval of certain active substances in biocidal products pursuant to Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2020

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 15. juli 2020 og ble publisert i OJ 16. juli 2020.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 1062/2014, som sist endret av forordning (EU) 2019/227, inneholder i vedlegg II en liste over kombinasjoner av eksisterende aktivstoffer og produkttyper omfattet av arbeidsprogrammet for biocider per 30. mars 2019.

For en rekke aktivstoff/produkttype-kombinasjoner på listen har ingen søkere meldt interesse innen gitt frist, eller de interesserte har ikke oppfylte kravene. Beslutning (EU) 2020/1036 inneholder som følge av dette en liste over 27 aktivstoffer, hver kombinert med en eller flere produkttyper, som det er besluttet å ikke godkjenne.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1036
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32020D1036

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.07.2020
Frist returnering standardskjema: 02.09.2020
Dato returnert standardskjema: 02.09.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.06.2020
Høringsfrist: 14.08.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker