Endring av italiensk språkversjon - 934/2012

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/886 av 26. juni 2020 om korrigering av den italienske språklige versjonen av gjennomføringsforordning (EU) 923/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/886 of 26 June 2020 correcting the Italian language version of Implementing Regulation (EU) No 923/2012 laying down the common rules of the air and operational provisions regarding services and procedures in air navigation and amending Implementing Regulation (EU) No 1035/2011 and Regulations (EC) No 1265/2007, (EC) No 1794/2006, (EC) No 730/2006, (EC) No 1033/2006 and (EU) No 255/2010

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Gjennomføringsforordning (EU) 2020/886 ble vedtatt 26. juni 2020.

Sammendrag av innhold

Det eneste formålet med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/886 er å gjøre korrigeringer i den italienske språklige oversettelsen av gjennomføringsforordning (EU) 923/2012. Den italienske oversettelsen inneholder språklige inkonsistenser i terminologien i annexet, Section 5, SERA.5025 og i Annex 4, og gjennomføringsforordning (EU) 2020/886 korrigerer dette.

Gjennomføringsforordning (EU) 923/2012 fastsetter felles lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter for flysikring (Standarised European Rules of the Air, SERA), samt foretar endringer i flere forordninger. Forordning 923/2012 er gjennomført i norsk rett i § 2 nr. 2 i forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkningsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring. EØS-notat til forordning 923/2012 er tidligere skrevet og kan leses her: https://www.eosnotat.no/notat/details?notatId=20163

Merknader
Rettslige konsekvenser

EFTA-Sekretariatet har vurdert at gjennomføringsforordning (EU) 2020/886 er EØS-relevant og således skal inkorporeres i EØS-avtalen. EFTAs Overvåkingsorgan har imidlertid informert om at de vil ikke forvente nasjonal gjennomføring av rettsakten, og det er derfor heller ikke nødvendig å sende inn Form 1. Forordningen er hjemlet i Europaparlaments- og Rådsforordning 551/2004 og (EU) 2018/1139 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringsforordning (EU) 2020/886 innfører ingen nye materielle krav og får således ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Luftfartstilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (2020/0886
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32020R0886

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.08.2020
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker