Endringer i MiFID II i kjølvannet av covid-19-pandemien

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2014/65/EU for så vidt gjelder informasjonskrav, produktstyring og posisjonsgrenser for å bidra til gjenopprettingen etter COVID-19-pandemien

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2014/65/EU as regards information requirements, product governance and position limits to help the recovery from the COVID-19 pandemic

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.08.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivet er foreslått av EU-kommisjonen, og er til vurdering av Europaparlamentet og Rådet.

Sammendrag av innhold

De overordnede reglene for handel i verdipapirer er nedfelt i direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II). MiFID II fastsetter blant annet at verdipapirforetak skal gi nærmere bestemt informasjon til kunden før og etter ytelsen av investeringstjenester; handelsplasser og andre plasser for utførelse av handel i finansielle instrumenter skal utarbeide årlige rapporter om utførte transaksjoner; og det gjelder et posisjonsgrenseregime ved handel i varederivater, med nærmere bestemte unntak for personer som ikke har denne typen handel som sin hovedvirksomhet.

Utbruddet av covid-19-pandemien har ført til en økonomisk krise i EU-statene, noe som nødvendiggjør en hurtig reaksjon for å støtte aktørene på kapitalmarkedene. For å bidra til at tilbydere og formidlere av finansielle tjenester kan fylle sin viktige rolle å finansiere realøkonomien, foreslår EU-kommisjonen enkelte lettelser i de administrative byrdene ved handel i finansielle instrumenter, ved å fjerne informasjonskrav som ikke gir nevneverdig investorbeskyttelse. EU-kommisjonen foreslår også tilpasninger i posisjonsgrenseregimet for handel i varederivater og et tilhørende avdekkingsunntak ("hedging exemption"), som skal stimulere nye eurodenominerte markeder. 

 Lettelsene i informasjonskravene går ut på følgende:

- elektronisk kommunikasjon ved rapportering til kunden blir innført som hovedregel snarere enn et alternativ.

- informasjon om kostnader og gebyrer skal ikke lenger måtte gis til ressurssterke kunder (definert som profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter).

- der hvor informasjon om kostnader og gebyrer skal gis, kan kunden samtykke i at informasjonen gis først etter at investeringstjenesten er ytt. 

- det blir ikke lenger nødvendig å gi rapport til ressurssterke kunder om tjenester som er ytt.

- ved porteføljeforvaltning overfor ressurssterke kunder blir det ikke lenger nødvendig med en kost/nytte-analyse ved bytte av investeringer. 

- produktstyringskravene i MiFID II vil ikke gjelde ved utstedelse av foretaksobligasjoner med "make whole"-klausuler (obligasjoner hvor investoren ikke taper på at utstederen innbetaler obligasjonen førtidig).

- utførelsesplasser for handel i finansielle instrumenter fritas inntil videre fra å utarbeide årlige rapporter om utførte transaksjoner.

Endringene i regimet for handel i varederivater, utslippskvoter og derivater på slike går ut på følgende:

- Posisjonsgrenseregimet begrenses til bare å gjelde handel i varederivater med landbruksvarer som underliggende og andre betydelige eller kritiske varederivater.

- endringer i samarbeidsregimet mellom tilsynsmyndighetene når varederivater med samme underliggende og karakteristika handles på handelsplasser i flere jurisdiksjoner.

- presisering av hvilken informasjon et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som driver en handelsplass der det handles varederivater skal kunne innhente ved utøvelsen av posisjonskontroll.

- innføring av ytterligere unntak fra posisjonsgrenser for finansielle og ikke-finansielle motparter.

- innføring av unntak fra posisjonsgrenser for omsettelige verdipapirer med varer som underliggende.

- en endring av vilkårene for når noens handel i varederivater, utslippskvoter eller derivater på slike er å anse som en tilknyttet virksomhet til deres hovedvirksomhet, slik at de på visse forutsetninger ikke trenger tillatelse som verdipapirforetak.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når direktivet er vedtatt i EU og deretter tatt inn i EØS-avtalen, vil reglene gjennomføres i norsk rett ved nasjonale bestemmelser i lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivet antas å minske de administrative byrder for de fleste verdipapirforetak og utførelsesplasser i Norge.

Direktivet vil også innebære forenklinger for de fleste som handler varederivater, både pga. lettelser i posisjonsgrenseregimet og fordi de slipper å årlig vurdere om denne handelen er en tilknyttet virksomhet til deres hovedvirksomhet. Endringene kan imidlertid medføre konsesjonsplikt for noen flere som driver varederivathandel uten at denne handelen er tilknyttet virksomhet til en annen hovedvirksomhet.  Fravær av posisjonsgrenser for mindre vesentlige varederivater, samt for de fleste nyetablerte varederivatkontrakter, vil kunne føre til økt likviditet i disse markedene. 

Det antas også at direktivet vil minske de administrative byrder for tilsynsmyndigheter som fører tilsyn med handelsplasser som handler varederivater ettersom færre varederivater vil omfattes av posisjonsgrenseregimet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Direktivet anses EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2020)280
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker