Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1232 av 27. august 2020 om godkjenning av den effektive generatorfunksjonen som benyttes i 12 volts generatorer for personbiler og lette nyttekjøretøyer, inkludert visse hybride elektriske kjøretøyer og kjøretøyer som kan benytte alternative brennstoff, som en innovativ teknologi i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1232 of 27 August 2020 on the approval of the efficient generator function used in 12 Volt motor-generators for use in passenger cars and light commercial vehicles, including certain hybrid electric vehicles and vehicles capable of running on alternative fuels, as an innovative technology pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.08.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt 27. august 2020 og trådte i kraft i EU 17. september 2020.

I henhold til gjeldende prosedyrer blir ikke slike beslutninger sendt på offentlig høring.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen den 11.06.21, beslutning nr. 185/2021. Endringsforskrift ble vedtatt samme dag, og Form 1 sendt ESA den 13.06.21. 

Sammendrag av innhold

Bakgrunn

Målsetningen med forordning (EU) 2019/631 er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren og forordningen setter spesifikke CO2-utslippsmål til bilfabrikantene. Reduksjon i CO2-utslipp som oppnås ved bruk av en godkjent miljøinnovasjon etter artikkel 11, kan bli kreditert fabrikanter ved beregning av fabrikantenes gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp etter nærmere fastsatter regler. Opplysninger vedrørende miljøinnovasjoner skal fremgå av typegodkjenningsdokumentasjonen og av kjøretøyets samsvarssertifikat (CoC).

Ved gjennomføringsforordningene (EU) nr. 725/2011 og (EU) nr. 427/2014 har EU-kommisjonen fastsatt prosedyrer for søknad, vurdering, godkjenning og sertifisering av innovative miljøteknologier. Godkjente miljøinnovasjoner er teknologi som ikke omfattes av den standardiserte testsyklusen for måling av CO2-utslipp fra et kjøretøy, og CO2-reduksjoner som følge av teknologien vil dermed ikke bli fanget opp i testen. For å motivere til miljøinnovasjon, kan en fabrikant bli kreditert inntil 7 g CO2/km per år for sin kjøretøyflåte hvis kjøretøyene er utstyrt med godkjent miljøinnovasjon.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1232

En rekke bilfabrikanter har gått sammen og søkt om godkjenning av 12 V motorgenerator som en innovativ miljøteknologi etter artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631. En 12 V motorgenerator kan fungere enten som en elektrisk motor som omdanner elektrisk energi til mekanisk energi, eller som en generator som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi, dvs. på samme måte som en vekselstrømsgenerator. En 12 V motorgenerators effektive generatorfunksjon har allerede blitt godkjent som innovativ teknologi ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutninger (EU) 2017/785 og (EU) 2020/728.

Ved kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1232 godkjenner Kommisjonen søknad om den effektive generatorfunksjonen som brukes i en 12 V motorgenerator til bruk i person- og varebiler med forbrenningsmotor som kan benytte bensin, diesel, LPG, CNG eller E85 som drivstoff, eller i ikke-ladbare hybridpersonbiler og hybridvarebiler (NOVC-HEV) som kan benytte slike drivstoffer, som innovativ teknologi. Det forutsettes videre at generatorfunksjonens virkningsgrad minst er: 

i) 73,8 % for kjøretøy uten turbolader som benytter bensin eller E85 som drivstoff

ii) 73,4 % for kjøretøy med turbolader som benytter bensin eller E85 som drivstoff

iii) 74,2 % for dieselbiler

iv) 74,6 % for kjøretøy uten turbolader som benytter LPG som drivstoff

v) 74,1 % for kjøretøy med turbolader som benytter LPG som drivstoff

vi) 76,3 % for kjøretøy uten turbolader som benytter CNG som drivstoff

vii) 75,7 % for kjøretøy med turbolader som benytter CNG som drivstoff

En fabrikant kan med henvisning til denne beslutningen søke typegodkjenningsmyndighetene om sertifisering av CO2-besparelser ved bruk av slik 12 V motorgeneratorteknologi. Søknaden skal ledsages av en verifikasjonsrapport fra et uavhengig, sertifisert organ som bekrefter at betingelsene gitt i beslutningen er oppfylt. Metoden for å fastsette CO2-besparelser er beskrevet i beslutningens vedlegg, og typegodkjenningsmyndigheten skal sikre at CO2-besparelsene er bestemt etter denne metoden.

De teknologier som blir godkjent som en innovativ miljøteknologi får tildelt en individuell kode som skal benyttes i typegodkjenningsdokumentasjonen, og koden '33' skal benyttes når det henvises til denne beslutningen. Typegodkjenningsdokumentasjonen skal også inneholde den sertifiserte CO2-besparelsen for vedkommende kjøretøy. Sertifiserte CO2-besparelser registrert med referanse til nevnte miljøinnovasjonskode, kan tas med i beregningen av fabrikantenes gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra og med kalenderåret 2021.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1232
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020D1232

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.08.2020
Frist returnering standardskjema: 09.10.2020
Dato returnert standardskjema: 09.10.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 185/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.06.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 12.06.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.06.2021

Lenker