Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1167 av 6. august 2020 om godkjenning av teknologien i 48-volts effektive motorgeneratorer kombinert med en 48-volts/12-volts likestrømsomformer til bruk i konvensjonelle forbrenningsmotorer og i visse personbiler og lette nyttekjøretøyer med hybridmotor som en innovativ teknologi i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1167 of 6 August 2020 on the approval of the technology used in a 48 Volt efficient motor-generator combined with a 48 Volt/12 Volt DC/DC converter for use in conventional combustion engine and certain hybrid electric passenger cars and light commercial vehicles as an innovative technology pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Counci

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.08.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt 6.august 2020 og trådte i kraft i EU 27.august 2020. 

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Sammendrag av innhold

Den 31 oktober 2019 sendte produsentene (se opprinnelig dokument) samme med leverandørene (se opprinnelig dokument) en anmodning i felleskap om godkjennelse av teknologi for bruk i en høyeffektiv 48 V motorgenerator med en 48 V/12 DC omformer for bruk i personbiler og lette nyttekjøretøyer med konvensjonell forbrenningsmotor, samt visse hybride elektriske kjøretøyer med ikke eksternlading (NOVC HEV) som nyskapende teknologi for disse kategoriene. Anmodningen viser til at CO2 utslipp besparelsen ikke kan påvises ved målinger utført i samsvar med WLTP som angitt i forordning (EU) 2017/1151. 

48 V motorgeneratoren kan fungere som enten en elektrisk motor, der elektrisk energi omdannes til mekanisk energi eller som en generator, der mekanisk energi omdannes til elektrisk energi, dvs. som en standardmessig vekselstrømgenerator. 48 V/12 V likestrømsomformer gjør det mulig for 48 V motorgeneratoren at det levere elektrisk energi ved den spenning som kreves for å drive kjøretøyets 12 V elektriske strømforsyning og/eller oppladning av 12 V batteriet. Kommisjonen har allerede godkjent den effektive 48 V motorgeneratoren kombinert med 48 V/ 12 V likestrømsomformer levert av SEG Automotive Germany GmbH som innovativ teknologi til bruk i konvensjonelle personbiler og visse NOVC-HEV-personbiler ved gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/314, samt ved gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/313 i visse konvensjonelle ICE lette nyttekjøretøy. Teknologien kan spare CO2 utslipp på en måte som bare delvis er dekket av målingene som ble utført som en del av utslippstesten under den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC). Teknologien er også godkjent som en generisk innovativ teknologi med henvisning til NEDC forholdene ved kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2020/1102.

Det er påvist at målingene som er utført som en del av utslippstesten under WLTP bare delvis dekker CO2 besparelsen som følge av teknologien brukt i 48 V motorgeneratorer kombinert med en 48 V/ 12 V likestrømsomformer. På grunnlag av erfaringene oppnådd gjennom vurderingene, som er godkjent og av hensyn til informasjonen gitt med den nåværende forespørselen og søknaden, det er tilstrekkelig og tilfredsstillende dokumenter at teknologien i en effektiv 48 V generator kombinert med en 48 V / 12 V likestrømsomformer oppfyller kriteriene. Den innovative teknologien skal brukes i konvensjonelle ICE personbiler, lette nyttekjøretøyer eller i NOVC-HEVer av de kategoriene som ukorrigert målt drivstofforbruk og CO2 utslippsverdier kan brukes i samsvar med punkt 1.1.4 i vedlegg 2 til under-vedlegg 8 til vedlegg XXL til forordning 2017/1151.

I anmodningen foreslås det å endre gjennomsnittshastigheten fra den i NEDC (33,58 km/t) til den i WLTP (46,6 km/t). Ettersom WLTP-forholdene bør tas i betraktning, bør gjennomsnittshastigheten settes tilsvarende.

CO2 besparelsen fra den innovative teknologien som er sertifisert med henvisning til denne beslutning, kan derfor tas med i beregningen av produsentenes gjennomsnittlige spesifikke CO2 utslipp fra kalenderåret 2021 og utover.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesen rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1167
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020D1167

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.08.2020
Frist returnering standardskjema: 22.09.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker