Endring av Decision C(2015) 8005

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2021) 996 av 19. februar 2021 som endrer Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 8005 va gjelder avklaring, harmonisering og forenkling av visse spesifikke securitytiltak innenfor sivil luftfart

Commission Implementing Decision C(2021) 996 of 19 February 2021 amending Implementing Decision C(2015) 8005 as regards clarification, harmonisation and simplification of certain specific aviation security measures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.12.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Regelverksforslaget ble presentert og diskutert under ekstraordinært AVSEC-møte 10. desember 2020. Beslutningen er ikke publisert i Official Journal. 

Rettsakten faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Beslutningen vil bli gjennomført nasjonalt i påvente av EØS-prosessen ettersom beslutningen inneholder krav som trer i kraft 1. mars 2021. 

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. På securityområdet er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i forordning (EU) 2015/1998 og i beslutning C(2015) 8005. Det er vedtatt endringer i visse krav som fremgår av beslutningen, men ettersom beslutningen inneholder den konfidensielle delen av de detaljerte gjennomføringsbestemmelsene i securityregelverket kan inneholdet i disse ikke beskrives i notatet her. Endringer til forordning (EU) 2015/1998 er omtalt i eget EØS-notat. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Den nye rettsakten er gitt med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100. 

Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.(securityforskriften), og tilhører gruppe 2. Det er Luftfartstilsynet som skal gjennomføre forskriftsendringen som vil gjennomføre endringsbeslutningen i norsk rett; endringen faller innenfor Luftfartstilsynets delegerte forskriftskompetanse, jf. securityforskriften § 4 andre ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er ikke gjort en separat vurdering av konsekvenser for denne beslutningen. Se for øvrig EØS-notatet for forordning (EU) 2021/255 om aøkonomiske og administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsaktene følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU Transport.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Nytt regelverk skal utfylle beslutning C(2015) 8005 som allerede er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: C(2021) 996
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32021D0996

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.02.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.02.2021
Høringsfrist: 15.03.2021
Frist for gjennomføring: 01.03.2021

Lenker