Endring av tredjestater, territorier, soner eller segmenter som det er tillatt med import fra av akvakulturdyr etter Brexit

Kommisjonens XXXX om endring av vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til oppføringer for UK i listen over tredjestater, territorier, soner eller segmenter som er godkjent for import til Den europeiske union av forsendelser med akvakulturdyr

Act amending Annex III to Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the entries for the United Kingdom and the Crown Dependencies in the list of third countries, territories, zones or compartments authorised for the import into the European Union of consignments of aquaculture animals

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.12.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten blir vedtatt i EU i slutten av desember.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre i desember 2020

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til oppføringer for Storbritannia i listen over tredjestater, territorier, soner eller segmenter som er godkjent for import til EU av forsendelser med akvakulturdyr.

Det følger av Brexit-avtalens protokoll om Irland/Nord Irland artikkel 5(4) at bestemmelser i EU-regelverk angitt i vedlegg 2 til protokollen skal gjelde for Storbritannia når det gjelder Nord Irland. Rettsakten endrer listen over tredjestater, territorier, soner eller segmenter som er godkjent for import til EU av forsendelser med akvakulturdyr for en rekke sykdommer for akvatiske dyr slik at "Storbritannia" endes til "Storbritannia (Nord Irland)".

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten, forordning (EU) 2020/XXX, er en del av de rettsakter som endrer EU/EØS-regelverket i forbindelse med Brexit, der Storbritannia (UK) forlater EU og blir definert som et tredjeland. UK forlot EU den 31. januar 2020 og samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden har UK blitt behandlet som om landet fortsatt var en del av EU og EØS. Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember 2020 og EU/EØS-regelverket må derfor endres fra 1. januar 2021 for å ta høyde for UKs nye status som et tredjeland.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Når Storbritannia trer ut av det indre marked, mister vi felles spilleregler, dynamisk utvikling av felles regelverk og den forutsigbarheten og rettssikkerheten som ligger i det institusjonelle rammeverket i EØS. Norge og Storbritannia forhandler nå om en frihandelsavtale som skal ivareta vår handel med varer og tjenester også etter 1. januar 2021. I påvente av frihandelsavtalen er Island, Norge og Storbritannia enige om en midlertidig vareavtale. Den midlertidige vareavtalen trer i kraft 1. januar 2021 og vil gjelde frem til den erstattes av frihandelsavtalen mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia. 

Den midlertidige vareavtalen innebærer at norsk næringsliv er sikret videreføring av dagens tollpreferanser, inkludert nulltoll for industrivarer inn til Storbritannia. For tollfrie kvoter for handel med sjømat og landbruksprodukter, videreføres relevante kvoter med utgangspunkt i faktisk handel mellom Storbritannia og Norge gjennom de tilsvarende EU-kvotene. I tillegg videreføres dagens opprinnelsesregler.

Sakkyndige instansers merknader

På grunn av at det haster å innlemme rettsakten er den ikke behandlet i Spesialutvalget på matområdet. 

Vurdering

Mattilsynet vurderer at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.:
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.:

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2020
Frist returnering standardskjema: 11.12.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: