Forordning om harmonisert konsumprisindeks og boligprisindekser

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1148 av 31. juli 2020 som fastsetter metode og tekniske spesifikasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/792 om harmoniserte konsumprisindekser og boligprisindekser

Commission implementing regulation (EU) 2020/1148 of 31 July 2020 laying down the methodological and technical specifications in accordance with Regulation (EU) 2016/792 of the European Parliament and of the Council as regards harmonised indices of consumer prices and the house price index

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.12.2020

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Formålet med forordningen er å fastslå metode og tekniske forhold vedrørende den harmoniserte konsumprisindeks (HKPI) og boligprisindeks (HPI) innenfor rammene gitt av basisrettsakten, forordning (EU) 2016/762. Detaljert metode for HKPI og HPI har tidligere vært regulert av i alt  20 forordninger knyttet til basisrettsakten. Denne implementerende forordningen sammen med basisrettsakten erstatter og integrerer dermed innholdet fra disse forordningene i en samlet forordning.

Forordningen inneholder en rekke definisjoner som styrer beregning av HKPI. Videre beskriver forordningen hvordan vekter skal beregnes, utvalgstrekking samt behandling av prisobservasjoner, erstatningsvarer kvalitetsjustering, rabatter med mere. Forordningen beskriver også under hvilke forhold reviderte prisindekser skal publiseres og rapporteres til Eurostat. Forordningen fastslår også metode for å beregne HKPI med konstante avgifter (HKPI-CT), hvilke forbrukstyper som skal dekkes av boligprisindeksen og selveieres boligkonsum innenfor HKPI.

Forordningen fastslår at vektene for HKPI skal beregnes basert på utgiftsandeler fra nasjonalregnskapet. Forordningens vedlegg beskriver hva utgifter til privat konsum basert på nasjonalregnskapet (i henhold til «European System of National Accounts» – ESA2010) omfatter og som videre skal brukes til å spesifisere vektene (utgiftsandelene) brukt i HKPI, samt evaluering av kvaliteten på disse.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har vært med i arbeidet av utformingen av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvensene ansees å være begrensede og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelige budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1148
Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/792
Celexnr.: 32020R1148

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.06.2020
Frist returnering standardskjema: 10.08.2020
Dato returnert standardskjema: 10.08.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker