Kommisjonsforordning om land og territorier i europeisk næringslivsstatistikk

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1470 av 12. oktober 2020 om nomenklaturen over land og territorier for europeisk statistikk om internasjonal varehandel og om geografisk klassifisering for annen næringslivsstatistikk

Commission implementing regulation (EU) 2020/1470 of 12 October 2020 on the nomenclature of countries and territories for the European statistics on international trade in goods and on the geographical breakdown for other business statistics

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.12.2020

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments og rådsforordning (EU) 2019/2152 etablerer et felles rammeverk for utvikling, produksjon og formidling av europeisk næringslivsstatistikk. I henhold til rammeverksforordningen skal kommisjonen fastslå nomenklaturer og nivåer som skal benyttes i de berørte statistikkene. Denne forordningen, som er en del av gjennomføringsregelverket til forordning (EU) 2019/2152, etablerer en nomenklatur over land og territorier som skal dekkes i statistikk over internasjonal handel med varer samt geografisk klassifisering som gjelder for annen europeisk næringslivsstatistikk.

Vedlegg I spesifiserer land og territorier for internasjonal handel med varer. Vedlegg II spesifiserer geografiske nivåer for annen europeisk næringslivsstatistikk. For sistnevnte kan geografiske nivå være mindre detaljert og avvike noe fra nomenklaturen for internasjonal handel med varer.

Den alfabetiske kodingen av land og territorier er basert på gjeldende versjon av standarden ISO 3166-1 alfa-2-koder.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå (SSB) har vært med i arbeidet av utformingen av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av kravene er nærmere beskrevet i EØS-notatet om europaparlaments- og rådsforordning (EU)  2019/2152 om europeisk næringslivsstatistikk.

De økonomiske og administrative konsekvensene vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av SSB

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1470
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/2152
Celexnr.: 32020R1470

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.09.2020
Frist returnering standardskjema: 31.12.2020
Dato returnert standardskjema: 29.01.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker