Kommisjonsforordningen om statistikk over IKT-bruk og e-handel i næringslivet for referanseåret 2021

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2020/1030 av 15. juli 2020 som fastslår tekniske spesifikasjoner til data for området «IKT-bruk og e-handel» for referanseåret 2021 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152

Commission implementing regulation (EU) 2020/1030 of 15 July 2020laying down the technical specifications of data requirements for the topic "ICT usage and e-commerce" for the reference year 2021, pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.12.2020

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/2152 danner det generelle rammeverket for europeisk næringslivsstatistikk. Rammeforordningen dekker flere næringsstatistikker, inkludert området IKT-bruk og e-handel som beskrives nærmere i denne forordningen.

Detaljerte datakrav er gjengitt i forordningens vedlegg. Vedlegget spesifiserer variabelnavn, samt omfanget og detaljerte beskrivelser av variablene innenfor næringslivets bruk av IKT og e-handel. Undersøkelsen skal blant annet dekke tema som tilgang til og bruk av internett, sosiale media, CRM software, e-handel, sky-tjenester, kunstig intelligens for næringsformål. Forordningen inkluderer også rapportering av metadata og kvalitetsrapport for undersøkelsen.

Vedlegget beskriver også populasjonen til undersøkelsen, hvilke nasjonale aggregater og bidrag til europeiske aggregater som skal rapporteres. Nytt for refereanseåret 2021 er at statistikk over IKT bruk og e-handel for veterinærtjenester (NACE 75) skal dekkes i undersøkelsen. Dette medfører at datainnsamlingen må utvides og noe tilpasninger av produksjonprosessen for statistikken. For referanseåret 2021 skal data rapporteres til Eurostat innen 5. oktober 2021.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved SSB har vært med i arbeidet av utformingen av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen 2019/2152.

De økonomiske og administrative konsekvensene vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1030
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700
Celexnr.: 32020R1030

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.07.2020
Frist returnering standardskjema: 12.10.2020
Dato returnert standardskjema: 08.12.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker