Nye grenseverdier for for kreftfremkallende stoffer - forslag til endringsdirektiv

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2004/37/EF om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer i arbeidet

Proposal for a Direcrtive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.12.2020

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVIII. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen og likebehandling av kvinner og menn

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Innledning

Direktivforslaget vil innebære endringer i det såkalte arbeidsmiljødirektivet (2004/37/EC). Dette direktivet angir bindende grenseverdier for flere stoffer. 

Kommisjonen la frem forslaget til rettsakt 22. september 2020. 

Forslagets innhold

Direktivforslaget inneholder bindende grenseverdier og anmerkninger for akrylnitril, nikkelforbindelser og benzen.

Kommisjonen har tatt høyde for at det vil være vanskelig for en rekke næringer å innfri de foreslåtte grenseverdiene ved å innføre overgangsordninger. Direktivforslagets grenseverdi for akrylnitril skal etter forslaget gjelde fire år etter ikrafttredelse av et eventuelt direktiv. For nikkelforbindelser foreslås en overgangsperiode fram til 17. januar 2025. Når det gjelder benzen, så foreslås det en overgangsperiode på fire år etter ikrafttredelse av et eventuelt direktiv. 

Forslagets formål

Direktivforslagets formål er å gi arbeidstakere bedre beskyttelse ved å redusere eksponering for kreftfremkallende stoffer i arbeidet. Med dette initiativet ønsker Kommisjonen å forbedre effektiviteten av EUs rammeverk for beskyttelse av arbeidstakere. Intensjonen er å fortsette arbeidet med å utføre vurderinger av de 50 mest brukte stoffene som utgjør hoveddelen av yrkeseksponeringen for kreftfremkallende stoffer. 

Rapporteringsforpliktelser

Forslaget inneholder ikke rapporteringsforpliktelser. 

Oppfølging av internasjonale avtaler

Forslaget til rettsakt gjelder et område som er omfattet av EØS-avtalen.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten

Artikkel 153 (2).

Gjeldende norsk lovgivning og rettslige konsekvenser for Norge

Nye grenseverdier vil eventuelt bli regulert i forskrift 6. desember 2011 nr. 1358 om tiltaks- og grenseverdier .

Økonomiske og administrative konsekvenser

Med de foreslåtte endringene vil nåværende beskyttelsesnivå for arbeidstakerne opprettholdes, med unntak for stoffene forakrylnitril, benzen og nikkelforbindelser hvor det vil bli en strengere regugulering. 

Et eventuelt direktiv vil ikke medføre økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Arbeidstilsynet har vurdert direktivforslaget og mener det er akseptabelt og relevant. 

Vurdering

Direktivforslaget anses foreløpig som relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2020)571
Basis rettsaktnr.: 2004/37/EC

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: