Nye nasjonale unntak etter direktiv 2008/68/EF om transport av farlig gods

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1241 av 28. august 2020 om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlandstransport av farlig gods

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1241 of 28 August 2020 authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.12.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: I. Innlandstransport

Status

Sammendrag av innhold

Direktiv 2008/68/EF om innlandstransport av farlig gods artikkel 6 (2) og artikkel 6 (4) åpner for at det kan gis nasjonale unntak for visse typer transporter. Vedlegg I, del I.3 og vedlegg II, del II.3 inneholder lister over slike nasjonale unntak. Medlemsstatene kan sende en anmodning om nasjonale unntak til Europakommisjonen som vurderer om unntakene skal tillates.  

Ved kommisjonen gjennomføringssbeslutning (EU) 2020/1241 gis det en godkjenning av at noen medlemsstater innfører særskilte konkrete unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlandstransport av farlig gods, jf. beslutningen artikkel 1 og vedlegget til beslutningen. Vedlegg I, del I.3, og vedlegg II, del II.3 til direktiv 2008/68/EF blir derfor endret i overensstemmelse med dette. Endringene innebærer at nærmere angitte medlemsland er autorisert til å gjennomføre unntak på deres territorium. Unntakene skal gjelde alle nasjonale transporter uavhengig av transportørs opprinnelsesland.

Merknader
Direktiv 2008/68/EF er gjennomført i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften). Norge er ikke gitt noen særskilte unntak i kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1241 og denne endringen får således ingen betydning for norsk lovgivning. 

Rettslige konsekvenser

Ingen

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles derfor ikke i Spesialutvalget for transport.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2020)1241
Rettsaktnr.: (EU) 2020/68
Basis rettsaktnr.: 2008/68/EF
Celexnr.: 32008L0068

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker