Økologi-Endring dato nytt økologiregelverk-produksjonsregler pollen, spirer

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/269 av 4. desember 2020 som endrer delegert forordning (EU) 2020/427 når det gjelder virkningsdato for endringer i visse detaljerte produksjonsregler for økologiske produkter i Parlaments- og Rådsforordning (EU) 2018/848 vedlegg II

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/269 of 4 December 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2020/427 as regards the date of application of the amendments to certain detailed production rules for organic products in Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.12.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.02.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer delegert forordning (EU) 2020/427 når det gjelder virkningsdato for endringer i visse produksjonsregler for økologisk produksjon. Forordning (EU) 2020/427 er en delegert rettsakt som gjennomfører utfyllende regler til det nye økologiregelverket, og omfatter områdene såvare til økologisk spireproduksjon, fôr til økologiske bier, krav til produksjon av fiskeyngel av marine fiskearter og økologisk fôr til karnivore fiskearter (bl.a laks). Med bakgrunn i Covid-19 pandemien er virkningsdato for nytt økologiregelverk, forordning (EU) 2018/848, utsatt med ett år til 1.1.2022. Det er derfor nødvendig å gjøre tilsvarende endring og utsette virkningsdato for utfyllende regelverk til forordning (EU) 2018/848.

Rettsakten endrer artikkel 2 i forordning (EU) 2020/427, og utsetter virkningsdato for endringer i visse produksjonsregler for økologisk produksjon fra 1.1.2021 til 1.1.2022.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført gjennom at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Rettsakten vurderes til kun å innebære en nyttevirkning for norske virksomheter og myndigheter. En utsettelse på ett år vil innebære at økologiske virksomheter og kontrollorganet Debio får bedre tid til å tilpasse seg nytt økologiregelverk. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)269
Rettsaktnr.: 2021/269/EU
Basis rettsaktnr.: 2020/427
Celexnr.: 32021R0269

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.12.2020
Frist returnering standardskjema: 02.04.2021
Dato returnert standardskjema: 02.03.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.04.2021
Høringsfrist: 01.07.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker