Teknisk standard om informasjonsskjema ved verdipapiriseringer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1225 av 29. oktober 2019 om gjennomføring av tekniske standarder om formatet og standardiserte innberetningsskjemaer, som verdipapirisereren, organiserende foretak og spesialforetak skal bruke til å gi opplysninger om verdipapiriseringer.

Comission Implementing Regulation (EU) 2020/1225 of 29 October 2019 laying down implementing technical standards with regard to the format and standardised templates for making available the information and details of a securitisation by the originator, sponsor and SSPE

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.12.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Reglene er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen hos EFTA-landene. Rettsakten avhenger av morrettsakten (verdipapiriseringsforordningen) som foreløpig ikke er innlemmet i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen er en utfyllende teknisk standard til verdipapiriseringsforordningen.

Forodningen omhandler skjemaer som skal benyttes når aktørene i en verdipapirisering skal gi opplysninger om verdipapiriseringer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. Morrettsakten (verdipapiriseringsforordningen) er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere utover det som gjelder ved gjennomføring av verdipapiriseringsforordningen. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2020/1225
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/2402
Celexnr.: 32020R1225

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.09.2020
Frist returnering standardskjema: 25.12.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker