Utfyllende bestemmelser til verdipapiriseringsforordningen om søknad som verdipapiriseringsregister

Delegert kommisjonsfororodning (EU) 2020/1230 av 29. november 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke opplysninger som skal inngå i søknaden om registrering som verdipapiriseringsregister og i den forenklede søknaden om en utvidelse av registreringen som transaksjonsregister

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/1230 of 29 November 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the details of the application for registration of a securitisation repository and the details of the simplified application for an extension of registration of a trade repository

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.12.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt og ikraft i EU. Hovedforordningen 2017/2402 (verdipapiriseringsforordningen) er vedtatt og har trådt i kraft i EU 01.01.2019. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. Hovedforordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen, og hvordan dette blir innlemmet vil kunne påvirke hvilke løsninger for tilpasninger som er aktuelle for 2020/1230.

Sammendrag av innhold

Forordningen er en teknisk standard til verdipapiriseringsforordningen (STS-forordningen 2017/2402). Verdipapiriseringsforordningen artikkel 10 har bestemmelser om registrering som verdipapiriseringsregister. Det kan enten være en ny enhet som søker om å registrere seg som verdipapiriseringsregister, eller det kan være søknad om utvidelse av tillatelse som transaksjonsregister til også å omfatte verdipapiriseringsregister. Søknader om registrering som verdipapiriseringsregister skal godkjennes av ESMA. Den tekniske standarden angir hvilke opplysninger som skal sendes til ESMA i forbindelse med en søknad om å bli registrert som verdipapiriseringsregister.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forpliktelsene følger av hovedrettsakten (verdipapiriseringsforordningen). Den tekniske standarden påfører ikke nye forpliktelser. Søknader om registrering sendes til og behandles av ESMA. ESMA skal konsultere hjemstatsmyndighetene ved søknader. Ressursbruken avhenger av om norske enheter søker om å bli registrert som verdipapirseringsregister. Slike registre kjennetegnes av stordriftsfordeler og det er derfor nærliggende at det først og fremst vil være allerede godkjente transaksjonsregistre som søker om utvidelse av sine tillatelser. Det er ingen transaksjonsregistre etablert i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Søknader om registrering som verdipapiriseringsregister skal godkjennes av ESMA og den tekniske standarden har referanser til informasjon/notifikasjoner som skal oversendes ESMA. Det må vurderes hvorvidt dette skal tilpasses for EFTA-landenes vedkommende. Hovedforordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen, og hvordan denne blir innlemmet vil kunne påvirke hvilke løsninger for tilpasninger som er aktuelle for 2020/1230.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1230
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/2402
Celexnr.: 32020R1230

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.12.2019
Frist returnering standardskjema: 10.01.2020
Dato returnert standardskjema: 09.03.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker