Utfyllende regler til referanseverdiforordningen om redegjørelsen for hvordan ESG-faktorer er gjenspeilet i referanseverdimetoden

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1817 om utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til minimumsinnholdet i redegjørelsen for hvordan miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer gjenspeiles i referanseverdimetoden

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1817 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council as regards the minimum content of the explanation on how environmental, social and governance factors are reflected in the benchmark methodology

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.12.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Reglene er trådte i kraft i EU 23. desember 2020. Forordningen er ennå ikke inntatt i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir nærmere bestemmelser om hvordan referanseverdiadministratorer skal oppfylle referanseverdiforordningens ((EU) 2016/1011) artikkel 13 nr. 1 bokstav d, hvoretter administratoren skal offentliggjøre eller tilgjengeliggjøre en redegjørelse for hvordan nøkkelelementene i referanseverdimetoden reflekterer ESG-faktorer (miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer) for hver referanseverdi eller familie av referanseverdier.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil eventuelt gjennomføres i norsk rett i forskrift med hjemmel i referanseverdiloven (lov av 4. desember 2016 nr. 95 om fastsettelse av finansielle referanseverdier). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vedtaket får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1817
Basis rettsaktnr.: 2016/1011
Celexnr.: 32020R1817

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.08.2020
Frist returnering standardskjema: 23.11.2020
Dato returnert standardskjema: 16.11.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker