Vurderingskriterier for ESMA ved anerkjennelse av likeverdig overholdelse for sentrale motparter fra tredjeland

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1304 av 14. juli 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til elementer som minst skal vurderes av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) i forbindelse med vurderingen av anmodninger fra sentrale motparter (CCPer) i tredjeland om anerkjennelse av likeverdig overholdelse, og om de nærmere regler og betingelser for vurderingen

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1304 of 14 July 2020 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to the minimum elements to be assessed by ESMA when assessing third-country CCPs’ requests for comparable compliance and the modalities and conditions of that assessment

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.12.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen er fattet av EU-kommisjonen 14. juli 2020. publisert i Official Journal 21. september 2020 med ikrafttredelse 22. september 2020. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen gjelder utfyllende bestemmer til EMIR vedr. tredjelands sentrale motparter (CCP'er). 

En sentral motpart (central counterparty - CCP) fra et tredjeland som er systemviktig eller som det er sannsynlig vil bli systemviktig for finansiell stabilitet i Unionen eller ett eller flere av medlemslandene (en Tier 2 CPP) kan anmode om at ESMA anerkjenner CCP'en som likeverdig overholdende av relevant regelverk. Kommisjonsforordningen innfører derfor bestemmelser som regulerer hvilke elementer ESMA skal vurdere i forbindelse med vurderingen av en anmodning om likeverdig overholdelse fra en tredjelands Tier 2 CCP som er anerkjent i Unionen. Ved vurderingen skal det kontrolleres, om en Tier 2-CCPs overholdelse av tredjelandets gjeldende rettslige rammer reelt er ensbetydende med oppfyllelse av noen av eller alle kravene i artikkel 16 og i avsnitt IV og V i forordning (EU) nr. 648/2012. Herunder overholdelse av ethvert krav i delegerte rettsakter eller gjennomføringsrettsakter, som ytterligere spesifiserer disse elementer, herunder de krav, som vedrører marginkrav, kontroll av likviditetsrisiko og sikkerhetsstillelse.

Anerkjennelse av likeverdig overholdelse skal sikre den finansielle stabilitet i Unionen og sikre like konkurransevilkår mellom Tier 2 CCPer og CCPer autorisert i Unionen, samtidig som administrative og regulatoriske byrder reduseres for slike Tier 2 CCPer.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Fororningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1304
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32020R1304

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.07.2020
Frist returnering standardskjema: 11.11.2020
Dato returnert standardskjema: 16.11.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker