Korrigering av feil i visse språkversjoner

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/566 av 17. februar 2020 om retting av visse språkversjoner i delegert forordning (EU) 2016/128 som supplerer Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 med hensyn til bestemte sammensetnings- og informasjonskrav om næringsmidler til spesielle medisinske formål

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/566 of 17 February 2020 correcting certain language versions of Delegated Regulation (EU) 2016/128 supplementing Regulation (EU) No 609/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the specific compositional and information requirements for food for special medical purposes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.02.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder korrigering i språkversjonene av den bulgarske, estiske, finske, rumenske, tyske, kroatiske og svenske utgaven av forordning (EU) nr. 2016/128.

I den estiske utgaven av forordning (EU) nr. 2016/128 er det en oversettelsesfeil i artikkel 8(5) for hva som angår de særlige krav til medisinske næringsmidler som er utviklet til å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov og i artikkel 11 er det en oversettelses feil i om anvendelsen av forordning (EU) 2016/128.

I den bulgarske, estiske, finske, rumenske og tyske oversettelsen er det oversettelsesfeil i tabell 1 del A i vedlegg I som berører innhold av vitaminer og mineraler i medisinske næringsmidler utviklet til å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov. Det er også funnet oversettelsesfeil i den bulgarske, finske, kroatiske og svenske oversettelsen av forordning (EU) 2016/128 i tabell 2 del B i vedlegg I som berører innhold av vitaminer og mineraler i andre medisinske næringsmidler enn dem som er utviklet til å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov.

Den bulgarske, estiske, finske, kroatiske, rumenske, tyske og svenske utgaven av forordning (EU) nr. 2016/128 vil derfor bli endret. De øvrige språkversjonene er ikke berørt av disse oversettelsesfeilene. Den norske uofficielle oversettelsen er ikke berørt av disse korreksjonene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil ikke kreve endring av forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

For norske virksomheter vil denne forordningen som korrigerer språkversjonen av den bulgarske, estiske, finske, rumenske, tyske, kroatiske og svenske utgaven av forordning (EU) 2016/128 ikke få noen innvirkninger. Det er ingen forhold i forordningen som norske virksomheter må forholde seg til. 

Forbrukerne:

For norske forbrukerne vil denne forordningen bulgarske, estiske, finske, rumenske, tyske, kroatiske og svenske utgaven av forordning (EU) 2016/128 ikke få noen innvirkninger. Det er ingen oversettelsesfeil som berører den norske uoffisielle oversettelsen.

Mattilsynet:

Rettsakten berører ikke den norske uoffisielle oversettelsen av forordning (EU) 2016/128. Forordningen (EU) 2020/566 blir ikke bli implementert i forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten har ikke vært diskutert på arbeidsgruppemøter for særskilte grupper eller sendt ut til EØS-medlemsstater for innspill.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/566
Basis rettsaktnr.: 609/2013
Celexnr.: 32020R0566

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.02.2020
Frist returnering standardskjema: 03.04.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: