Såvarer - retting grønnsaksdirektivet

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) (EU) 2020/432 av 23. mars 2020 som endrer rådsdirektiv 2002/55/EF når det gjelder definisjonen av grønnsaker og listen av slekter og arter i artikkel 2 (1)(b)

Commission Implementing Directive (EU) 2020/432 of 23 March 2020 amending Council Directive 2002/55/EC with regard to the definition of vegetables and the list of genera and species in Article 2(1)(b)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.02.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.04.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder oppretting av en utilsiktet endring som ble vedtatt i direktiv (EU) 2019/990, der noe av ordlyden som definerer grønnsaker i direktiv2002/55/EF om handel med grønnsaksfrø, ble fjernet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever ingen endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/432
Basis rettsaktnr.: 2002/55/EC
Celexnr.: 32020L0432

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.03.2020
Frist returnering standardskjema: 03.04.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.06.2020

Lenker