Typegodkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler: tilpasning av godkjenningsskjemaer til kravene i Euro 5- og Euro 5+

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/239 av 20. februar 2020 om endring av forordning (EU) nr. 901/2014 med hensyn til tilpasning av skjemaene for typegodkjenningsprosedyrene for kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler til kravene til miljøtrinnene Euro 6 og Euro 5+

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/239 of 20 February 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 901/2014 with regard to the adaptation of the templates for type-approval procedures for two- or three-wheel vehicles and quadricycles to the environmental steps Euro 5 and Euro 5+ requirements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.02.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 20.februar 2020, og kom til anvendelse i EU den 12. mars 2020.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen den 23.10.20, beslutning nr. 151/2020. Endringsrettsakt ble vedtatt samme dag, og Form 1 sendt ESA 24.10.20.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 901/2014 omhandler administrative krav for godkjenning og registrering av moped og motorsykkel. Som følge av nye Euro 5-krav må forordning 901/2014 tilpasses. Dette gjøres gjennom nylig vedtatte forordning (EU) 2020/239; forordningen endrer de administrative kravene og dokumenter som skal framlegges i forbindelse med godkjenning og registrering, slik at disse blir i samsvar med allerede vedtatte endringer i de tekniske bestemmelsene.

Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2019/129 gjelder anvendelsen av miljøklasse Euro 5 for kjøretøy i klasse L (motorsykler med to, tre eller fire hjul). Angitte underklasser av kjøretøyene skal oppfylle ytterligere tekniske krav fra nærmere angitte datoer. Andre underklasser er unntatt eller skal oppfylle visse krav senere enn opprinnelig fastsatt i forordning (EU) nr. 168/2013.

De administrative bestemmelsene for typegodkjenning som er fastsatt i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 901/2014, er tilpasset som følge av endringene i forordning (EU) 2019/129. Dette vil lette typegodkjenningsprosedyren, og gi de nasjonale myndighetene mulighet for å kontrollere overholdelsen av de krav til miljøklasse Euro 5 og Euro 5+ (som gjelder på en gitt dato).

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 901/2014 er derfor endret.

Bestemmelsene i forordning (EU) 2020/239 er i overensstemmelse med uttalelsen fra det tekniske utvalg for motorkjøretøy (Technical Committee for Motor Vehicles – TCMV).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 901/2014 er implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel (motorsykkelforskriften), og forordning 2020/239 vil bli implementert i samme forskrift.

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Siden rettsakten går etter EFTAs hurtigprosedyre blir den ikke forelagt noe Spesialutvalg for vurdering.

Vurdering

Forordningen er vurdert relevant og akseptabel for Norge av Statens vegvesen.

Andre opplysninger

Norge har vært representert i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av denne forordningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/239
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0239

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.02.2020
Frist returnering standardskjema: 17.03.2020
Dato returnert standardskjema: 17.03.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.10.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 151/2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.10.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 24.10.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.10.2020

Lenker