Dyrehelseforordningen - DA-samhandel PAO landdyr

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2154 av 14. oktober 2020 om utfylling av parlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder krav til dyrehelse, sertifikat og melding ved flytting av animalske produkter fra landdyr i EU

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/2154 of 14 October 2020 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards animal health, certification and notification requirements for movements within the Union of products of animal origin from terrestrial animals

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.01.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.12.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en delegert rettsakt under dyrehelseforordning (EU) 2016/429 del IV. Rettsakten supplerer dyrehelseforordningens Del IV tittel I (landdyr) kapittel 6 om produksjon, bearbeiding og distribusjon i Unionen av produkter av animalsk opprinnelse.

"Produkter av animalsk opprinnelse" er i dyrehelseforordningen artikkel 4 (29) definert som: a) næringsmidler av animalsk opprinnelse, herunder honning og blod, b) levende muslinger, levende pigghuder, levende sekkedyr og levende sjøsnegler beregnet på konsum, og c) andre dyr enn dyrene nevnt i bokstav b), som skal klargjøres med sikte på å leveres levende til sluttforbrukeren. Rettsakten omfatter således animalske produkter som skal til konsum, ikke animalske biprodukter. Rettsakten gjelder dessuten kun for animalske produkter fra landdyr, ikke fra akvatiske dyr.

Bakgrunnen for rettsakten er at dyrehelseforordningen art 166 (2) krever at driftsansvarlige skal sikre at produkter av animalsk opprinnelse (heretter kalt PAO) ikke kommer fra anlegg eller næringsmiddelforetak eller stammer fra dyr som kommer fra anlegg som er omfattet av nødtiltak eller forflytningsrestriksjoner. Forordning (EU) 2020/687 om bekjempelse, som er hjemlet i dyrehelseforordningens del III, gir regler om forflytningsrestriksjoner som myndighetene skal iverksette ved utbrudd av sykdommer, samt unntak fra forbudet. Rettsakten innebærer at driftsansvarlige bare kan flytte PAO fra dyr underlagt nødtiltak eller forflytningsrestriksjoner hvis myndighetene på opprinnelsesstedet har gitt tillatelse til forflytningen. I tillegg, må den driftsansvarlige sikre at produktene oppfyller vilkårene i tillatelsen.

Dyrehelseforordningen krever at PAO fra restriksjonssoner følges av et helsesertifikat (der unntak ikke er gitt), se dyrehelseforordningen artikkel 167(1). Dyrehelseforordningen stiller også minimumskrav til hvilken informasjon helsesertifikatene skal inneholde, se dyrehelseforordningen artikkel 168(1). Denne rettsakten spesifiserer tilleggsinformasjon som skal gis i de medfølgende helsesertifikatene.

Dyrehelseforordningen krever at de driftsansvarlige underretter myndighetene i avsenderstaten før de sender PAO fra restriksjonssoner til en annen EØS-stat, se dyrehelseforordningen artikkel 169. De driftsansvarlige skal også gi myndighetene i avsenderstaten all informasjon som trengs for at disse kan melde flyttingen til myndighetene i mottakerstaten. Denne rettsakten utdyper hvilke informasjon driftsansvarlige må gi til myndighetene, og krever at informasjonen skal gis for hver forsendelse.  

Denne rettsakten angir også hva myndighetene i avsenderstaten skal gjøre for å sende meldingen ved strømstans eller andre forhold som forstyrrer informasjonssystemet TRACES.

Den viktigste endringen sammenliknet med nåværende bestemmelser er følgende:

  • Etter dyrehelseforordningen må PAO som flyttes ut av en restriksjonssone følges av helsesertifikat både ved forflytning internt i landet og ut av landet. Det har tidligere ikke vært en generell regel om helsesertifikater ved nasjonal forflytning. Rettsakten gir regler om tilleggsinformasjon som skal være i sertifikatene, bl.a. om hvordan produktene er behandlet og merket.

Nasjonalt handlingsrom

Rettsakten gir intet nasjonalt handlingsrom. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2020/2154 skal gjennomføres i den nye landdyrforflytningsforskriften som vil utfylle bestemmelser i forskriften som gjennomfører dyrehelseforordningen.

Rettsakten krever endring i:

  • Forskrift 9. september 2005 nr.1045 om generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum (oppheves)
  • Forskrift 13. august 1999 nr. 1074 om dyrehelsemessige betingelser for omsetning og import av visse animalske produkter til konsum (oppheves).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten retter seg mot driftsansvarlige og myndighetene.

Rettsakten er en opprydning og modernisering av regelverket på området. Mulighetene for å flytte PAO ut av restriksjonssoner på visse vilkår ligger allerede i dagens regelverk og har betydning for matsikkerhet ved sykdomsutbrudd. Det generelle kravet om helsesertifikat ved flytting av disse produktene i samme land og EØS-området er likevel nytt.

Rettsakten er en følge av dyrehelseforordningen og forordning (EU) 2020/687 som er hjemlet i dyrehelseforordningens Del III (bekjempelse). Rettsakten får konsekvenser der anlegg og næringsmiddelforetak blir omfattet av nødtiltak eller forflytningsrestriksjoner for å forebygge smittespredning. Sammen med dyrehelseforordningens artiklene 167-169 legger rettsakten til rette for at driftsansvarlige for anlegg og næringsmiddelforetak som befinner seg i restriksjonssoner skal kunne flytte PAO ut av sonene. De som velger å gjøre dette får mer arbeid og større kostnader med helsesertifisering og melding om forflytning av produktene enn de har i en normalsituasjon. Bestemmelsene kan likevel føre til at de lider et mindre økonomisk tap som følge av restriksjonene enn de ellers ville gjort. 

Sammen med dyrehelseforordningens artikler 167-169 kan rettsakten føre til at Mattilsynet får mer arbeid og kostnader med utstedelse av helsesertifikater ved sykdomsutbrudd enn tilsynet har i en normalsituasjon. Det kan bidra til at Mattilsynet får behov for å øke bemanningen når det er større sykdomsutbrudd.  

Økningen i arbeidsmengden og kostnadene for de driftsansvarlige og Mattilsynet vil avhenge av forflytningsrestriksjonenes omfang og varighet. Den vil også avhenge av hvorvidt det eksisterer andre systemer som sikrer at PAO er sporbare og oppfyller de dyrehelsemessige vilkårene for forflytningen internt i landet, jf. dyrehelseforordningen artikkel 167(1) annet ledd. I så fall vil Mattilsynet kunne gjøre unntak fra sertifiseringskravet for forflytning av PAO innenlands.

Prosedyren for meldinger om flytting av animalske produkter ved strømbrudd er positivt for Mattilsynet. Prosedyren er også fordelaktig for næringen for å unngå forsinkelser eller hindringer da meldingen er en forutsetning for å kunne eksportere. Rutinene vil kunne spare eksportører for ekstraarbeid og kostnader som kan oppstå ved forsinkelser, f.eks. av varer blir forringet eller merarbeid ved endring av transport.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten samler bestemmelser om animalske produkter som tidligere var spredt i flere rettsakter som oppheves av dyrehelseforordning (EU) 2016/429 fra og med 21. april 2021. Rettsakten inneholder bare bestemmelser om animalske produkter fra landdyr, som er å foretrekke ift. de tidligere reglene som delvis overlappet og delvis dekket akvatiske dyr. Regelverket blir nå mer oversiktlig.

Ikrafttredelsen av forordningen må samordnes med ikrafttredelsen til forordning (EU) 2016/429 i EØS-avtalen. EØS-beslutningen som innlemmer forordning (EU) 2020/2154 må ha en egen bestemmelse som samordner ikrafttredelsen med ikrafttredelsen til EØS-beslutningen som innlemmer dyrehelseforordningen. 

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/2154
Basis rettsaktnr.: 32016R0429
Celexnr.: 32020R2154

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.10.2020
Frist returnering standardskjema: 05.02.2021
Dato returnert standardskjema: 03.02.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.11.2020
Høringsfrist: 22.12.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker