Endringsdirektiv til tredje førerkortdirektiv

Kommisjonsdirektiv om endring av Parlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort

Commission Directive (EU) 2020/612 of 4. May 2020 amending Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.01.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Direktivet ble vedtatt 4. mai 2020 som direktiv 2020/612.

Sammendrag av innhold

Direktivet er et endringsdirektiv direktiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv). Endringsdirektiv inneholder to endringer til direktivets vedlegg II.

I vedlegg II punkt 5.1.3 er det beskrevet at dersom en førerkortinnehaver avlegger førerprøve i klasse C, CE, D eller DE med autmatgir, kan meldemsstatene velge å ikke påføre kode 78 som begrenser føreretten til automatgir dersom vedkommende allerede har førerett for manuelt gir i underliggende klasser. I endringsdirektivet tilføyes klassene BE, C1, C1E, D1 og D1E til lista over klasser hvor man kan unnlate å påføre kode 78 dersom førerkortinnehaveren har førerett for mantuelt gir i underliggende klasse. Det er en forutsetning at kandidaten ved prøven ble testet i henhold til punkt 8.4 i vedlegg II ved den praktiske prøven (bl.a. å velge manuelt gir når det er nødvendig). 
I punkt 5.2 i vedlegg II endres kravet til slagvolum for motorsykler som benyttes til praktisk prøve i klasse A2 fra et krav om minst 400 cm3 til et krav om slagvolum på minst 250 cm3. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forskrift 10. januar 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. må endres

I § 29-8 annet ledd må klasse BE tilføyes i opplistingen av klasser som ikke skal begrenses til manuelt gir dersom førerkortinnehaveren har en underliggende klasse uten begrensning. Regelverket er ellers i tråd med de foreslåtte endringene i direktivets vedlegg II punkt 5.1.3.

I § 30-1 tredje ledd annen setning må kravet til slagvolum for prøvekjøretøy klasse A2 endres fra 395 cm3 til 250 cm3.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget innebærer ingen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Endringsdirektivet vurderes som akseptabelt og er EØS-relevant.

Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/612
Basis rettsaktnr.: 2006/126/EF
Celexnr.: 32020L0612

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.01.2020
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.06.2020
Høringsfrist: 01.09.2020
Frist for gjennomføring: 01.11.2020

Lenker