internasjonal gjesting - vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU for 2020

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2116 av 28. november 2019 om fastsettelse av det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU og som opphever gjennomføringsforordning (EU) 2018/1979

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/2116 of 28 November 2019 setting the weighted average of maximum mobile termination rates across the Union and repealing Implementing Regulation (EU) 2018/1979

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.01.2020

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføringsforordningen ble vedtatt av Kommisjonen 28. november 2019. Forordningen ble publisert i Official Journal 11. desember 2019 og trådte i kraft 1. januar 2020. 

Gjennomføringsforordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2020 og gjennomført i ekomforskriften § 2-7 ved endringsforskrift nr. 1926 29. september 2020. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonen fastsetter gjennom denne gjennomføringsforordningen det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i hele EU, jf. forordning (EU) 531/2012 artikkel 6e (2), endret gjennom forordning (EU) 2015/2120 (TSM-forordningen). Det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene tilsvarer det maksimale pristillegget (i tillegg til nasjonale priser) mobiltilbydere kan belaste sluttbruker for mottak av samtaler som overstiger grenser satt i henhold til rimelig bruk bestemmelser eller i strid med slike bestemmelser. For 2020 er det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene fastsatt til Euro 0,0079 per minutt (redusert fra Euro 0,0085 per minutt i 2019).

Kommisjonens beregninger er basert på opplysninger som BEREC har innhentet fra medlemsstatenes tilsynsmyndigheter. Dataene som er anvendt for å foreta beregningene er fra 1. juli 2019.

Kommisjonen skal årlig revidere det vektende gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU. Denne gjennomføringsforordningen er den femte i sitt slag og opphever samtidig gjennomføringsforordning 2018/1979 som fastsatte nivået for 2019.

Merknader

Denne rettsakten gjennomfører artikkel 6e (2) i forordning (EU) 531/2012, endret gjennom forordning (EU) 2015/2120. Gjennomføringsforordningen har i seg selv begrensede rettslige, økonomiske og administrative konsekvenser ettersom rettsakten kun fastsetter nærmere prisnivå som følger av den endrede gjestingsforordningen. For en nærmere redegjørelse for de rettslige, økonomiske og administrative konsekvensene av endringene i gjestingsforordningen, henvises det til EØS-notat om TSM-forordningen 2015/2120.


Rettslige konsekvenser

Dette er en forordning som vil få direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft. For at forordningen skal få virkning for Norge, vil det være nødvendig med endringer i ekomforskriften. Forordningen vil bli gjennomført i ekomforskriften kapittel 2 ved at forordningen tas inn i § 2-7.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringsforordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter eller private aktører.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for kommunikasjoner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner Kommisjonens gjennomføringsforordning EØS-relevant og akseptabel for innlemming i EØS-avtalen.

Vurdering

Konklusjon

Forordningen anses EØS-relevant og akseptable, og anbefales innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)2116
Rettsaktnr.: 2019/2116/EU
Basis rettsaktnr.: 2012/531/EU
Celexnr.: 32019R2116

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.12.2019
Frist returnering standardskjema: 23.01.2020
Dato returnert standardskjema: 23.01.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 135/2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.09.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 29.09.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.11.2020

Lenker